BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


"Szkoła społecznie wrażliwa"

Kolejna edycja konkursu 
Konkurs "Społecznie wrażliwi" miał na celu promocję działań wolontariackich w gdańskich szkołach. Jego współorganizatorami są: dr Żaneta Geryk, przewewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska, Beata Dunajewska, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska oraz Piotr Kowalczuk, zastępca Prezydenta Miasta Gdańska. 

- Akcja ma na celu promocję wolontariatu wśród uczniów gdańskich szkół podstawowych i gimnazjów, zwłaszcza na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych lub chorych, zwierząt i środowiska naturalnego - mówi Beata Dunajewska.
Konkurs trwać będzie od 1 maja do 31 grudnia 2015 roku. Zgłoszenia chęci wzięcia udziału w konkursie proszę przesyłać do 29 kwietnia 2015 roku, pisemnie - na adres Rady Miasta Gdańska (ul. Wały Jagiellońskie 1, 80-853 Gdańsk) lub elektronicznie (monika.zawisza@gdansk.gda.pl).   Następnie, po zakończeniu konkursu, do 15 stycznia 2016 roku, należy przesłać krótki opis podjętych działań, który będzie oceniany przez Komisję Konkursową.

Formą uznania pierwszych miejsc będą nagrody pieniężne ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdańska. Nagrody mogą być przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do szkół. Pula nagród w konkursie wynosi 10.000 zł:  5.000 zł dla szkół podstawowych i 5.000 zł dla gimnazjów (za pierwsze miejsce przewiduje się 4.000 i 1.000 zł wyróżnienia).

Regulamin konkursu:

Regulamin konkursu „Szkoła Społecznie Wrażliwa 2015”:

  1. 1.     Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gdańska i podzielony jest na dwie kategorie: Kategoria I - dla szkół podstawowych, Kategoria II - dla gimnazjów, w każdej kategorii przyznawane są 2 nagrody -  główna i wyróżnienie. Pula nagród w konkursie wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), po 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w każdej kategorii, nagroda główna wynosi: 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), wyróżnienie: 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Mogą być przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do szkół, przy czym przez pomoce dydaktyczne rozumiemy na przykład: zakupy książek do biblioteki szkolnej, sprzętu sportowego, tablicy multimedialnej, specjalistycznego oprogramowania do nauki języków obcych, rzutnika, doposażenia sal dydaktycznych, pracowni itp. Nagroda musi służyć większej grupie uczniów nagrodzonej szkoły. Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału puli nagród w ramach jednej kategorii.
  2. Organizatorami konkursu są: Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, Komisja Edukacji oraz Wydział Rozwoju Społecznego, a osobami wyznaczonymi do koordynowania projektu są: Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia oraz Żaneta Geryk -  Przewodnicząca Komisji Edukacji. Każda grupa uczestnicząca w konkursie otrzymuje swojego opiekuna, którego wyznaczą dwie komisje Rady Miasta Gdańska.
  3. W konkursie może brać udział tylko jeden zespół ze szkoły, w którym pracować będzie reprezentatywna grupa uczniów, ale nie mniejsza niż 10-cio osobowa. Udział ma charakter dobrowolny, wolontariacki, dodatkowo: wymagana jest zgoda rodziców uczniów. Dyrekcja szkoły zobowiązuje się wyznaczyć opiekuna lub kilku opiekunów grupy, zależnie od ilości osób biorącej udział w konkursie.
  4. Konkurs polega na podjęciu wspólnej akcji „pomocowej” na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych lub chorych, zwierząt i środowiska naturalnego, a następnie przedstawieniu ich w formie „kroniki” (techniki do wyboru: zapis wideo, opis ze zdjęciami, zapis audio, strona społecznościowa itp.).
  5. Działania konkursowe muszą mieć charakter praktyczny, a dodatkowo premiowane będą działania:

ñ  cykliczne lub długoterminowe

ñ  pozytywne oceniane przez osoby, do których działania były skierowane

ñ  działania o charakterze innowacyjnym

ñ  praca zespołowa

  1. Konkurs trwać będzie od 1 maja do 31 grudnia 2015. Oceniane będą jedynie działania realizowane w tym okresie. Pisemne zgłoszenia do udziału konkursie Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona powinni nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie: 29 kwietnia 2015 na adres: Rada Miasta Gdańska ul. Wały Jagiellońskie 1, Gdańsk 80- 853 z dopiskiem: Konkurs „Szkoła społecznie wrażliwa”  lub na maila: monika.zawisza@gdansk.gda.pl. Po zakończeniu konkursu „Szkoła społecznie wrażliwa”, do dnia  15 stycznia 2016, należy przesłać krótki opis podjętych działań (maksymalnie 5 stron). Po zapoznaniu się ze wstępną prezentacją Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: Piotr Kowalczuk - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska lub osoba przez niego wyznaczona, Bogdan Oleszek - Przewodniczący Rady Miasta, Beata Dunajewska - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta oraz Żaneta Geryk - Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska oraz po jednym przedstawicielu: Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia oraz Komisji Edukacji, Wydziału Rozwoju Społecznego, Regionalnego Centrum Wolontariatu wybierze 10 finalistów, po 5 w każdej kategorii, którzy zostaną zaproszeni na drugie posiedzenie Komisji Konkursowej w celu osobistej prezentacji projektu.

W grupie osób przedstawiających efekty konkursu muszą być zarówno uczniowie jak i opiekunowie. Zespoły bez udziału uczniów nie będą dopuszczone do prezentacji, co oznacza wykluczenie z finału konkursu.

  1. Pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się 18 stycznia 2016, drugie 21 i 22 stycznia 2016. Wyniki zostaną ogłoszone do 23 stycznia 2016. Uroczyste wręczenie nagród zorganizowane będzie w Radzie Miasta Gdańska.

 

Monika Zawisza / Biuro Rady Miasta Gdańska


metryczka publikacji