Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Głosowanie z zaświadczeniem o prawie do głosowania

Formularze do pobrania:

 

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek, dokument stwierdzający tożsamość.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy –

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy –

 

Termin i sposób załatwienia:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, wyborca wnosi do urzędu gminy, w której jest ujęty w spisie wyborców, lub konsula (jeśli został wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą), najpóźniej w 2 dniu  przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 czerwca 2020r. 

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzyma wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie o prawie do głosowania będzie również niezbędne, jeśli wyborca planuje udać się do zakładu leczniczego (np. szpitala) w dniu wyborów.

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Zaświadczenie wyborca odbiera w urzędzie za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. Zarówno wniosek o wydanie zaświadczenia, jak i upoważnienie muszą zawierać (oprócz imienia/imion i nazwiska) numer PESEL wyborcy i osoby upoważnionej.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu zamieszkanie, a w dniu głosowania dopisany do spisu w obwodowej komisji wyborczej w miejscu pobytu, po przedłożeniu tego zaświadczenia.

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu.

 

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 10 lipca 2020 r.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 38, 39, 40
tel.: Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska 1, 2, 3, 4
tel.: 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 4, 5
tel.: 58 52 44 500

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Gdańsku
Referat Ewidencji Ludności
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel.: 058 323 63 72; 323 66 75
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

 

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. poz. 684 z późn.zm.). 

Metryczka publikacji