Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Udostępnianie rejestru wyborców

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając poniższy wniosek znajdujący się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Wymagane dokumenty:

Wniosek, dokument potwierdzający tożsamość

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Sprawę załatwiamy niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491),  w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa, wniosek o udostępnienie rejestru wyborców należy złożyć:

  • w punktach informacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku
  • w jednych z Zespołów Obsługi Mieszkańców,
  • ul, Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Wilanowska 2

Pocztą tradycyjną lub w formie dokumentu elektronicznego.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 1,2,3,4
tel.: Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska  12,13,14,15,16 
tel.: Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowiska 5, 6, 7
tel.: Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Gdańsku
Referat Ewidencji Ludności
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Tel.: 058 323 63 72; 323 66 75
E-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

Reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców wnosi się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta pisemnie lub ustnie do protokołu. Prezydent miasta obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni licząc od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie. Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem prezydenta do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.  

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1277).

Inne informacje:

Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek. Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek, i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji. Reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców można wnieść w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru, lub ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

Metryczka publikacji