Zgłoszenie rozbiórki budynków, budowli, obiektów i urządzeń budowlanych

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć:

 • opis zakresu i sposobu wykonania robót rozbiórkowych,
 • zgoda właściciela obiektu,
 • w przypadku działania w imieniu wnioskodawcy - dowód potwierdzający przedstawicielstwo ustawowe albo oświadczenie reprezentowanego - pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa)..

Opłata skarbowa:

Kwota Tytuł płatności  
17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) Zapłać


Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

 • zgłoszenie zostaje rozpatrzone w terminie do 21 dni od dnia doręczenia wniosku,
 • do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,
 • w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązaek uzupełnienia, w okreslonym terminie, brakujacych dokumentów, a w przypadku ich nioeuzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji,
 • Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, objętych zgłoszeniem, jeżeli rozbiórka tych obiektów:
  • może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub
  • wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką,
 • właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenie o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacjny-pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 40,
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Można również przesłać pocztą na adres:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 451
tel. 58 323 64 51

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o wniesieniu sprzeciwu stronom służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Metryczka publikacji