Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę/Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę.

Formularze do pobrania:

 

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z informacją zawartą we wniosku.

Obowiązek dołączenia załączników może wynikać z przepisów odrębnych.

Opłata skarbowa za pozwolenie na budowę:                                                                                                                                        

Kwota

Tytuł płatności  
17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) Zapłać

Zgodnie z informacją zawartą we wniosku.


Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • placówek Banku PEKO S.A świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat): https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Wplaty-na-rzecz-Miasta-dokonywane-bez-oplat-i-prowizji,a,28873,
 • opłatomatów ustawionych przy wszystkich Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • płatności on-line:https://oplaty.gdansk.pl (prowizja 1 zł);

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty proszę ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

 • wniosek załatwiany jest w trybie decyzji administracyjnej, w terminie przewidzianym przepisami ustawy KPA (art. 35) i ustawy Prawo budowlane (art. 35 ust. 8),
 • rozpatrzenie sprawy w trybie decyzji poprzedza wszczęcie postępowania administracyjnego (art.61 § 4 K.p.a.). Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wystosowane zostaje do stron, którymi są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu,
 • decyzja wydana jest po upływie terminu do wniesienia uwag, wniosków lub zastrzeżeń, po stwierdzeniu przez organ w wyniku sprawdzenia, braku naruszeń w niżej wymienionym zakresie:
  • zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska,
  • wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • przepisami w tym techniczno - budowlanymi, kompletności projektu budowlanego i wymaganych uzgodnień, opinii, pozwoleń i sprawdzeń,
  • wykonania i sprawdzenia projektu przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane,
 • w przypadku stwierdzenia naruszeń w wyżej wymienionym zakresie, organ nakłada na inwestora postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę. Na postanowienie nie służy zażalenie,

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacjny-pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 40,
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Można również przesłać pocztą na adres:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 451
tel. 58 323 64 51

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Metryczka publikacji