Zgłoszenie budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

E-BUDOWNICTWO – rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym (gunb.gov.pl)

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • odpowiednie szkice lub rysunki,
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczegółowymi,
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpwiednie uprawnienia budowlane - dotyczy przyłączy do budynków oraz instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedyńczym zbiornikiem o poj. do 7 m³, projekt ponadto winien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane - dotyczy obiektów małej architektury w miejscach publicznych,
 • w przypadku działania w imieniu wnioskodawcy - dowód potwierdzający przedstawicielstwo ustawowe albo oświadczenie reprezentowanego - pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa).

Opłata skarbowa:

Kwota Tytuł płatności  
17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) Zapłać


Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

 • zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych,
 • do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji,
 • w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji,
 • organ wnosi sprzeciw, jeżeli:
  • zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
  • budowa lub wykonywanie robót budowlanych narusza ustalenia planu miejscowego lub inne przepisy,
  • zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
 • organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
  • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
  • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
  • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
  • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacjny-pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 40,
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Można również przesłać pocztą na adres:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 451
tel. 58 323 64 51

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o wniesieniu sprzeciwu służy stronom odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

 • art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Metryczka publikacji