Zasady funkcjonowania

Straż Miejska w Gdańsku została powołana przez Radę Miasta Gdańska 30 września 1991 r. Uchwałą nr XXXII/179/91. Głównym zadaniem Straży jest ochrona ładu i porządku publicznego oraz kształtowania stanu bezpieczeństwa.

Strażnicy miejscy reagują głównie na łamanie przepisów zawartych w kodeksie wykroczeń. Współpracują także z Policją i Strażą Graniczną przy ściganiu sprawców poważniejszych przestępstw. Wykonują również zadania wynikające z Uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Porządkowych Prezydenta Miasta Gdańska.

Przyjmowanie zgłoszeń o łamaniu prawa odbywa się codziennie przez całą dobę pod bezpłatnym numerem 986.

Straż Miejska wykonuje swoje zadania na terenie administracyjnym miasta Gdańska.

Podstawowe akty prawne regulujące działalność straży gminnych i miejskich:

 1. uchwała nr XXXII/179/91 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 1991 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie „Straż Miejska” w Gdańsku;
 2. uchwała nr V/41/94 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 września 1994 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego p.n. „Straż Miejska” w Gdańsku w jednostkę budżetową p.n. „Straż Miejska” w Gdańsku;
 3. uchwała nr LV/1887/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Gdańsku;
 4. uchwała nr XLIII/1123/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku;
 5. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1763);
 6. ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1416);
 7. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. poz. 777);
 8. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straże gminne (miejskie) (Dz. U. poz. 748);
 9. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1502);
 10. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1511);
 11. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 903);
 12. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220, poz. 1733 z późn. zm.);
 13. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie form współpracy straży gminnej z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy (Dz. U. poz. 1466);
 14. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz. U. poz. 2484);
 15. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz. U. Nr 220, poz. 1720);
 16. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 112, poz. 713 z późn. zm.);
 17. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) (Dz. U. Nr 161, poz. 1108);
 18. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1350);
 19. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. poz. 2141 z późn. zm.);
 20. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. Nr 143, poz. 845 z późn. zm.);
 21. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2285);
 22. zarządzenie nr 1544/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej;
 23. zarządzenie nr 1543/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie trybu i warunków współdziałania podmiotów i jednostek w zakresie usuwania z terenu miasta Gdańska pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane.
Metryczka publikacji