Wydanie identyfikatora na wjazd na teren zieleni miejskiej (parki, zieleńce oraz lasy komunalne z wyłączeniem terenów położonych w Pasie Nadmorskim)

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd na teren zieleni miejskiej (parki, zieleńce oraz lasy komunalne, z wyłączeniem terenów Pasa Nadmorskiego) (140.61 KB)

Formularz w wersji papierowej dostępny jest również w Biurze Obsługi Klienta GZDiZ ul. Partyzantów 36

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia (formularz do pobrania), który powinien zawierać:
    • imię, nazwisko lub nazwa firmy wnioskodawcy,
    • w przypadku prowadzenia punktu handlowego określenie jego lokalizacji (np. numer punktu lub działki),
    • w innym przypadku niż wymieniony wyżej należy określić cel wjazdu,
    • dane pojazdu (marka, numer rejestracyjny).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek zostaje rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku,
ul. Partyzantów 36,
80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7.00 do 15.00, śr. od 7.00 do 16.30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Miejsce odbioru dokumentów:

Sekretariat Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
ul. Partyzantów 36, budynek B, pok 25, (I piętro)

Jednostka odpowiedzialna:

Dział Utrzymania Zieleni
ul. Partyzantów 36,
80-254 Gdańsk
Kontakt z osobą prowadzącą sprawę: 58 524 45 67, budynek B, pok. 7.

Tryb odwoławczy:

Do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Podstawa prawna:

Termin rozpatrywania wniosku określony jest w art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Inne informacje:

- brak -