Wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu w przypadku, gdy działka jest własnością/współwłasnością/ w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdańska lub jest własnością Skarbu Państwa

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu (63.48 KB)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia (formularz do pobrania), który powinien zawierać:
  • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę właściciela nieruchomości,
  • nr ewidencyjny działki/ek, obręb ewidencyjny oraz adres nieruchomości
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł

Opłata skarbowa:

17,00 zł za wydanie zaświadczenia

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
  • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

lub:

gotówką w kasie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, budynek A, kasa czynna pn., wt., czw., pt.: od 7.00 do 15.00, śr. od 7.00 do 16.30;

lub:

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku,
ul. Partyzantów 36,
80-254 Gdańsk

Bezpośrednio:
Kancelaria Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynna: pn., wt., czw., pt. od 7.00 do 15.00, śr. od 7.00 do 16.30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Miejsce odbioru dokumentów:

Osobiście:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
ul. Partyzantów 36,
80-254 Gdańsk

Zaświadczenie może być również wysłane pocztą na wskazany we wniosku adres

Jednostka odpowiedzialna:

Dział Utrzymania Zieleni
ul. Partyzantów 36,
80-254 Gdańsk

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257)
 • ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U.2017.788 z późn. zmianami)

Inne informacje:

strona może działać przez pełnomocnika, pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z poświadczeniem uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł (nr konta jak wyżej). Pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnym (rodzice, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek), zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej.