Palenie ognisk na terenie Parku Reagana

Formularze do pobrania:

Wniosek na zorganizowanie ogniska w Parku Reagana (187.71 KB)

Zasady palenia ognisk (234.56 KB)

Plan Parku Reagana z lokalizacją placów ogniskowych i grillowych (247.63 KB)

Zasady palenia ognisk w miejscach wyznaczonych na terenie Parku im. Ronalda Reagana w Gdańsku:

  1. Dopuszcza się palenie ognisk wyłącznie w wyznaczonych i urządzonych do tego celu miejscach na terenie Parku im. R. Reagana, po uzyskaniu pisemnej zgody Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz powiadomieniu Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej.
  2. Zezwala się na organizację ognisk na terenie Parku wyłącznie dla grup liczących nie więcej niż 35 osób.
  3. Wniosek o zgodę na zorganizowanie ogniska, zawierający informacje o terminie planowanej imprezy, ilości uczestników wraz z podaniem osób odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie, z numerem kontaktowym, należy złożyć do GZDiZ na piśmie, w kancelarii lub przesłać e-mail na adres: gzdiz@gdansk.gda.pl z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Wniosek można złożyć na odpowiednim druku lub umieszczając potrzebne informacje w treści maila.
  4. Dzieci i młodzież mogą korzystać z wyznaczonych miejsc na ognisko tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.
  5. Wyznaczone miejsca na ogniska mogą być czasowo wyłączone z użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub przeciwpożarowych.
  6. Osoby planujące ognisko zobowiązane są zabezpieczyć potrzebną do tego celu ilość drewna we własnym zakresie, ugasić skutecznie ognisko po zakończeniu imprezy, zasypując piaskiem lub zalewając wodą oraz pozostawić miejsce w należytym porządku, umieszczając odpady w koszach na śmieci. Resztki spożywcze należy zabrać ze sobą.
  7. Ze względu na położenie Parku im. R. Reagana w strefie ochronnej ujęć wody pitnej nie dopuszcza się wjazdu na jego teren pojazdami spalinowymi np. w celu dowozu zaopatrzenia i drewna na ognisko.
  8. Drewno przewidziane do palenia ogniska nie może pochodzić z zadrzewień i elementów wyposażenia parku. Nie zastosowanie się do tego warunku podlega karze zgodnie z art. 144 § 3 Kodeksu wykroczeń.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o zgodę na zorganizowanie ogniska, zawierający informacje o terminie planowanej imprezy, ilości uczestników wraz z podaniem osób odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie, z numerem kontaktowym, należy złożyć do GZDiZ na piśmie, w kancelarii lub przesłać e-mail z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Wniosek można złożyć na odpowiednim druku lub umieszczając potrzebne informacje w treści maila.

Miejsce złożenia dokumentów:

Bezpośrednio:
Kancelaria Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynna: pn., wt., czw., pt. od 7.00 do 15.00, śr. od 7.00 do 16.30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

lub:

e-mail: info@zdiz.gda.pl

Jednostka odpowiedzialna:

Gdański Zarząd dróg i Zieleni
ul. Partyzantów 36,
80-254 Gdańsk
tel.: 58 341 20 41

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

- nie dotyczy -

Inne informacje:

Zgłoszenia uszkodzeń, awarii i sytuacji wymagających interwencji służb miejskich przyjmuje całodobowo Gdańskie Centrum Kontaktu, tel. 58 524 45 00.