Nabycie karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca (miesięcznej OZM / rocznej OZR) upoważniającej do parkowania na płatnych miejscach postojowych zlokalizowanych na drogach publicznych w określonym sektorze Strefy Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku, w tym w Strefie Ograniczonej Dostępności sektora Główne Miasto.

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca (254.46 KB)

Wymagane dokumenty:

1. Mieszkaniec posiadający zameldowanie (stałe lub czasowe):

  1. wniosek,
  2. kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego należącego do mieszkańca,
  3. kserokopia umowy najmu lub użyczenia lub leasingu pojazdu samochodowego, zawierające dane identyfikacyjne (nr VIN lub nr rejestracyjny) – jeżeli mieszkaniec lokalu nie jest właścicielem pojazdu,
  4. dowód osobisty (z którego wynika fakt zamieszkania w SPP) lub zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub oświadczenie o zameldowaniu sporządzone na druku zarządu drogi, które podlega weryfikacji przez zarząd drogi w Rejestrze Mieszkańców i Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców Miasta Gdańska – jeżeli mieszkaniec lokalu nie jest w posiadaniu dowodu osobistego, z którego wynika fakt zamieszkania w SPP lub ŚSPP.

W oryginale należy złożyć wniosek, o którym mowa w lit. a i oświadczenie o zameldowaniu, o którym mowa w lit. d. Do wglądu należy przedłożyć dowód osobisty i zaświadczenie o zameldowaniu, o których mowa w lit. d oraz oryginały dokumentów, których kserokopie stanowią załączniki określone w lit. b i c.

2. Mieszkaniec - właściciel lokalu mieszkalnego nie posiadający zameldowania:

  1. wniosek wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu,
  2. kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego należącego do mieszkańca – właściciela lokalu mieszkalnego, nieposiadającego zameldowania,
  3. kserokopia umowy użyczenia lub leasingu pojazdu samochodowego, zawierające dane identyfikacyjne (nr VIN lub nr rejestracyjny) – jeżeli mieszkaniec – właściciel lokalu nie jest właścicielem pojazdu,
  4. wydruk treści księgi wieczystej lokalu mieszkalnego z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych.

W oryginale należy złożyć dokumenty, o których mowa w lit. a i d. Do wglądu należy przedłożyć oryginały dokumentów, których kserokopie stanowią załączniki określone w lit. b, c.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

10,00 zł za 1 miesiąc za pierwszy i drugi pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal. Kartę opłaty zryczałtowanej mieszkańca wydaje się na okres 1 miesiąca kalendarzowego lub na 30 kolejnych dni od dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniejszego jednak niż dzień jej zakupu.

50,00 zł za 1 miesiąc za trzeci i każdy następny pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal. Kartę opłaty zryczałtowanej mieszkańca wydaje się na okres 1 miesiąca kalendarzowego lub na 30 kolejnych dni od dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniejszego jednak niż dzień jej zakupu.

120,00 zł za 1 rok za pierwszy i drugi pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal. Kartę opłaty zryczałtowanej mieszkańca wydaje się na okres 1 roku kalendarzowego lub na 365 kolejnych dni od dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniejszego jednak niż dzień jej zakupu.

600,00 zł za 1 rok za trzeci i każdy następny pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal. Kartę opłaty zryczałtowanej mieszkańca wydaje się na okres 1 roku kalendarzowego lub na 365 kolejnych dni od dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniejszego jednak niż dzień jej zakupu.

Sposób wpłaty:

 • gotówką lub za pomocą karty płatniczej w kasie w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Kasa czynna pn., wt., czw., pt. w godz. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30,
 • przelewem na rachunek bankowy: Bank PeKaO S.A. nr konta: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427. W tytule przelewu proszę podać numer rejestracyjny pojazdu.

Termin i sposób załatwienia:

Karta opłaty zryczałtowanej mieszkańca wydawana jest w ciągu 14 dni (z wyłączeniem przypadku gdy konieczna jest weryfikacja oświadczenia o zameldowaniu*) w Biurze Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. w godz. 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30, po opłaceniu należnej opłaty w kasie lub przelewem na podstawie dokumentu wydanego w kasie.

Przy płatności przelewem, przed odbiorem karty, należy sprawdzić, czy pieniądze wpłynęły na konto Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Informację tę można uzyskać pod nr tel. 58 52 44 588.

* w przypadku dołączania oświadczenia o zameldowaniu do wniosku o wydanie karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca, kartę powyższą można odebrać po ok. 30 dniach od dnia złożenia oświadczenia.

Miejsce składania wniosków i odbioru karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. w godz. 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30.

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A.

Kontakt telefoniczny w sprawie karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca - tel. 58 55 89 570.

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 5 i 6 Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XX/524/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia Strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska oraz ustalenia stawek i sposobu poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach (z późn. zmianami).

Dodatkowe informacje:

 1. Karta opłaty zryczałtowanej mieszkańca dotyczy określonego sektora - Główne Miasto lub Stare Miasto lub Długie Ogrody lub Młode Miasto lub Wrzeszcz Górny lub Wrzeszcz Politechnika lub Aniołki lub Oliwa lub Przymorze lub Jelitkowo (w 2021 roku w okresie 28.06 – 03.09).
 2. Wykupienie karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca upoważnia do zgodnego z przepisami o ruchu drogowym postoju pojazdu na płatnym miejscu parkingowym, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku wolnych miejsc postojowych.
 3. Kartę opłaty zryczałtowanej mieszkańca należy umieścić za przednią szybą pojazdu na desce rozdzielczej w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numerów i dat ważności przez kontrolera.
 4. Zbycie pojazdu, jego utrata bądź utrata prawa do korzystania z pojazdu w okresie ważności karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres poniżej jednego miesiąca.
 5. W przypadku zmiany pojazdu lub jego numerów rejestracyjnych posiadacz karty opłaty zryczałtowanej jest zobowiązany do wymiany posiadanej karty.
 6. Po weryfikacji wniosku, a następnie po wniesieniu należności na rachunek bankowy zarządu drogi osobie korzystającej z opłaty zryczałtowanej mieszkańca OZM wydaje się kartę opłaty zryczałtowanej na markę i numer rejestracyjny pojazdu na okres 1 (jednego) miesiąca lub jego wielokrotność nie więcej jednak niż na 11 (jedenaście) miesięcy.
 7. Po weryfikacji wniosku, a następnie po wniesieniu należności na rachunek bankowy zarządu drogi osobie korzystającej z opłaty zryczałtowanej mieszkańca OZR wydaje się kartę opłaty zryczałtowanej na markę i numer rejestracyjny pojazdu na okres 1 (jednego) roku.