Nabycie karty opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w lokalu usługowym znajdującym się w budynku położonym na nieruchomości graniczącej z obszarem objętym poborem opłat parkingowych, uprawniającej do parkowania jednego pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze Strefy Płatnego Parkowania lub Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych Miasta Gdańska.

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie karty opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej (254.46 KB)

Wymagane dokumenty:

1. Właściciel lokalu użytkowego:

  1. wniosek,
  2. kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego należącego do właściciela lokalu użytkowego,
  3. kserokopia umowy najmu lub użyczenia lub leasingu pojazdu samochodowego, z zaznaczeniem VIN lub numeru rejestracyjnego pojazdu - jeżeli właściciel lokalu nie jest właścicielem pojazdu,
  4. wydruk treści księgi wieczystej lokalu użytkowego z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych,
  5. wydruk z CEIDG, z rejestru REGON lub z innego rejestru, w którym wpisane są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

W oryginale należy złożyć dokumenty, o których mowa w lit. a, d i e. Do wglądu należy przedłożyć oryginały dokumentów, których kserokopię stanowią załączniki określone w lit. b i c.

2. Najemca lub dzierżawca lokalu użytkowego na podstawie umowy:

  1. wniosek,
  2. kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego należącego do najemcy lub dzierżawcy lokalu użytkowego,
  3. kserokopia umowy najmu lub użyczenia lub leasingu pojazdu samochodowego, z zaznaczeniem VIN lub numeru rejestracyjnego pojazdu - jeżeli najemca lub dzierżawca lokalu nie jest właścicielem pojazdu,
  4. kserokopia umowy najmu lub dzierżawy lokalu użytkowego,
  5. wydruk z CEIDG, z rejestru REGON lub z innego rejestru, w którym wpisane są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

W oryginale należy złożyć dokumenty, o których mowa w lit. a i e. Do wglądu należy przedłożyć oryginały dokumentów, których kserokopię stanowią załączniki określone w lit. b, c i d.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

150,00 zł  za 1 miesiąc. Kartę opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej wydaje się na okres 1 miesiąca kalendarzowego lub na 30 kolejnych dni od dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniejszego jednak niż dzień jej zakupu.

900,00 zł  za 1 rok. Kartę opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej wydaje się na okres 1 roku kalendarzowego lub na 365 kolejnych dni od dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniejszego jednak niż dzień jej zakupu.

Sposób wpłaty:

 • gotówką lub za pomocą karty płatniczej w kasie w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Kasa czynna pn., wt., czw., pt. w godz. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30,
 • przelewem na rachunek bankowy: Bank PeKaO S.A. nr konta: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427. W tytule przelewu proszę podać numer rejestracyjny pojazdu.

Termin i sposób załatwienia:

Karta opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej wydawana jest w ciągu 14 dni w Biurze Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. w godz. 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30, po opłaceniu należnej opłaty w kasie lub przelewem na podstawie dokumentu wydanego w kasie.

Przy płatności przelewem, przed odbiorem karty, należy sprawdzić, czy pieniądze wpłynęły na konto Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Informację tę można uzyskać pod nr tel. 58 52 44 588.

Miejsce złożenia dokumentów i odbioru karty opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. w godz. 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30.

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A.

Kontakt telefoniczny w sprawie karty opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej - tel. 58 55 89 570.

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 7 i 8 Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XX/524/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska oraz ustalenia stawek i sposobu poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach (z późn. zmianami).

Dodatkowe informacje:

 1. Karta opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej dotyczy określonego sektora - Główne Miasto lub Stare Miasto lub Długie Ogrody lub Młode Miasto lub Wrzeszcz Górny lub Wrzeszcz Politechnika lub Aniołki lub Oliwa lub Przymorze lub Jelitkowo (w 2021 roku w okresie 28.06 – 03.09).
 2. Wykupienie karty opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej upoważnia do zgodnego z przepisami o ruchu drogowym postoju pojazdu na płatnym miejscu parkingowym, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku wolnych miejsc postojowych.
 3. Kartę opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej należy umieścić za przednią szybą pojazdu na desce rozdzielczej w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numerów i dat ważności przez kontrolera.
 4. Zbycie pojazdu, jego utrata bądź utrata prawa do korzystania z pojazdu w okresie ważności karty opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres poniżej jednego miesiąca.
 5. W przypadku zmiany pojazdu lub jego numerów rejestracyjnych posiadacz karty opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej jest zobowiązany do wymiany posiadanej karty.
 6. Po weryfikacji wniosku, a następnie po wniesieniu należności na rachunek bankowy zarządu drogi osobie korzystającej z opłaty zryczałtowanej działalności gospodarczej DGM wydaje się kartę opłaty zryczałtowanej na markę i numer rejestracyjny pojazdu na okres 1 (jednego) miesiąca lub jego wielokrotność nie więcej jednak niż na 11 (jedenaście) miesięcy.
 7. Po weryfikacji wniosku, a następnie po wniesieniu należności na rachunek bankowy zarządu drogi osobie korzystającej z opłaty zryczałtowanej działalności gospodarczej DGR wydaje się kartę opłaty zryczałtowanej na markę i numer rejestracyjny pojazdu na okres 1 (jednego) roku.