Uzyskanie decyzji na sprowadzenie do kraju zwłok/urny z prochami osób zmarłych za granicą, w celu pochowania ich na terenie Gdańska

Formularze do pobrania:

Podanie o wydanie decyzji na sprowadzenie zwłok/urny z prochami osób zmarłych zagranicą w celu pochowania w Gdańsku (163.67 KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/urn z prochami osób zmarłych zagranicą w celu pochowania w Gdańsku (137.72 KB)

Formularz w wersji papierowej dostępny jest w Dziale Zieleni GZDiZ przy ul. Partyzantów 36, budynek A, pok. 3.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie osoby uprawnionej.
  • Wniosek (formularz do pobrania).
  • Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  • W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub w innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku należy dołączyć dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej, przetłumaczone na na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Opłata skarbowa:

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobie fizycznej bądź prawnej (np. firma pogrzebowa) do reprezentowania oraz wykonania czynności związanych z repatriacją ciała bądź szczątków do Polski, wymagane jest wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, którą należy przelać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Bank Pekao S.A.: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek zostaje rozpatrzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku,
ul. Partyzantów 36,
80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Sekretariat Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B, pok 25, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

lub

Dział Utrzymania Zieleni GZDiZ, budynek B, pok. 3.

lub

Kancelaria Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynna: pn., wt., czw., pt. od 7.00 do 15.00, śr. od 7.00 do 16.30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Miejsce odbioru dokumentów:

Sekretariat Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
ul. Partyzantów 36, budynek B, pok 25, (I piętro)
80-254 Gdańsk,
w godzinach pracy – od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00, tel. 58 341 20 41; fax 58 58 524 46 09.

Jednostka odpowiedzialna:

Dział Utrzymania Zieleni
ul. Partyzantów 36,
80-254 Gdańsk
Kontakt z osobą prowadzącą sprawę: 58 524 45 63, 58 524 45 65, budynek B, pok. 3.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo odwołania za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (t. j. Dz. U. z 2007 r. poz. 107 z późn. zm.

Inne informacje:

- brak -