Przyznawanie ulg podatkowych (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności i umorzenia zaległości w zakresie podatków i opłat lokalnych)

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną przez platformę e-PUAP. Złożony dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznymalbo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wymagane dokumenty:

Organ podatkowy może udzielać ulg podatkowych wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych i wyjątkowych, po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania podatkowego.

1.1.ULGA DLA OSOBY FIZYCZNEJ:

 • wniosek zawierający sprecyzowany rodzaj ulgi tj. rozłożenie na raty (w tym ilość i wysokość rat) lub odroczenie terminu płatności (w tym termin odroczenia) lub umorzenie zaległości (wskazanie zaległości, której dotyczy wniosek); wraz z uzasadnieniem,   
 • informacja o sytuacji finansowej i rodzinnej podatnika; w tym celu należy dołączyć:
   • wypełniony druk oświadczenia (Oświadczenie) wraz z wymienionymi w nim dokumentami,  
   • kopie rachunków opłat eksploatacyjnych za mieszkanie lub inny zajmowany lokal,
 • wypełniony druk oświadczenia ORD-HZ (Oświadczenie ORD-HZ),
 • informacje o innych okolicznościach faktycznych wpływających na sytuację podatnika, poparte dokumentami (np. zdarzenia losowe, stan zdrowia, korzystanie z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

1.2. ULGA DLA PRZEDSIĘBIORCY, W TYM OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ oraz ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ:

 • wniosek zawierający sprecyzowaną treść żądania tj. rozłożenie na raty (w tym ilość i wysokość rat) lub odroczenie terminu płatności (w tym termin odroczenia) lub umorzenie zaległości (określenie zaległości, której dotyczy wniosek); wraz z uzasadnieniem,  
 • informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych oraz za kolejne kwartały danego roku podatkowego, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wypełnić Oświadczenie i załączyć wymienione w nim dokumenty.
 • informacja na temat rodzaju prowadzonej działalności oraz jej zasięgu terytorialnego,
 • wskazanie rodzaju wnioskowanej pomocy, stosownie do art. 67b Ordynacji podatkowej (np. pomoc de minimis), (Organizacje pozarządowe składają tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis należy przedstawić (Organizacje pozarządowe składają tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej):
   • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w ww. okresie (Organizacje pozarządowe składają tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
   • formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Formularz de minimis), (Organizacje pozarządowe składają tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy (o ile wnioskodawca posiada),
 • wypełniony druk oświadczenia ORD-HZ (Oświadczenie ORD-HZ),
 • informacja, skąd wnioskodawca uzyska środki na spłatę zobowiązań rozłożonych na raty lub w odroczonym terminie płatności,
 • informacje o innych okolicznościach faktycznych (zdarzeniach losowych) wpływających na sytuację podatnika, poparte dokumentami.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Rozpatrzenie i wydanie decyzji w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego do 2 miesięcy. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w ww. terminie organ podatkowy zawiadomi stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskaże nowy termin załatwienia sprawy.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
punkt informacji - pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
punkt informacji - pok. 40
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2, 80-809 Gdańsk
punkt informacji
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Można również przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Wymiaru Podatków
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk
pokój nr 250
tel.: +48 58 323 62 50

Tryb odwoławczy:

Stronie służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 220 § 1 w związku z art. 223 Ordynacji podatkowej). Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno spełniać wymogi określone w art. 222 Ordynacji podatkowej, tj. zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2651),
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach, opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm) i obowiązująca uchwała Rady Miasta Gdańska,
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 743)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311 ze zm.)

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Metryczka publikacji