Pielęgniarka / pielęgniarz w Domu Pomocy Społecznej „Orunia”

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Orunia” w Gdańsku ul. Starogardzka 20, ogłasza nabór na wolne stanowisko pielęgniarka/pielęgniarz

 1. Wymagania niezbędne:
  • Wykształcenie wyższe (w tym licencjat) medyczne na kierunku pielęgniarstwo lub średnie zawodowe medyczne na kierunku pielęgniarstwo.
  • Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza.
  • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 1. Wymagania dodatkowe:
  • dobra organizacja pracy i samodzielność,
  • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
  • sumienność, uczciwość, odpowiedzialność,
  • wysoka kultura osobista oraz umiejętność skutecznej komunikacji,
  • radzenie sobie w sytuacjach stresowych,
  • umiejętność obsługi komputera.
 1. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
  • gospodarkę lekową,
  • opracowywanie planu oraz dobór metod pielęgnacyjnych stosownie do zaleceń lekarskich,
  • dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców w ramach logiki stanowiska pracy,
  • działania na rzecz mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, w ramach zadań zespołu terapeutyczno – opiekuńczego,
  • pomoc i aktywizowanie mieszkańców w celu zwiększenia ich samodzielności życiowej,
  • organizacja i udział w konsultacjach medycznych.
 1. Oferujemy:
  • elastyczne warunki zatrudnienia(umowa o pracę -pełen etat, część etatu),
  • praca w systemie równoważnym,
  • terminowe wynagrodzenie,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
  • w ramach umowy o pracę benefity: premia kwartalna motywacyjna, dodatek za wysługę lat, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (tzw. wczasy pod gruszą), 13- pensja, nagrody jubileuszowe, kasa zapomogowo-pożyczkowa.
 1. Wymagane dokumenty:
  • aktualne CV
  • list motywacyjny
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe,
  • podpisane oświadczenie do celów rekrutacji w Domu Pomocy Społecznej „WYRAŻENIE ZGODY PRZY REKRUTACJI” które dostępne jest na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej „Orunia”
  • zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informacja o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach znajduje się na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej „Orunia”
  • Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać w Domu Pomocy Społecznej „Orunia”

Starogardzka 20, 80-058 Gdańsk w zamkniętych kopertach lub na adres sekretariat@dpsorunia.pl lub przesyłać listownie na adres:

Dom Pomocy Społecznej Orunia

ul. Starogardzka 20

80-058 Gdańsk

z następującą adnotacją: „ Rekrutacja na stanowisko pielęgniarka/pielęgniarz”

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS Orunia we wrześniu 2022 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

 

Metryczka publikacji