Opiekunowie prawni i kuratorzy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów
ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Gdańsku
dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych
oraz przedstawicieli dla osób nieobecnych.

Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów
ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Gdańsku dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych oraz przedstawicieli dla osób nieobecnych.

Zakres podstawowych zadań:

sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.
O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego, kuratora oraz przedstawiciela dla osoby nieobecnej decyduje Sąd.
Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Wynagrodzenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej ustalane jest przez organ administracji publicznej.

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • niepozbawienie władzy rodzicielskiej
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego, kuratora, przedstawiciela dla osoby nieobecnej
 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 3. Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych, kuratorów i przedstawicieli dla osoby nieobecnej przyjmuje:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
80-432 Gdańsk, ul. Konrada Leczkowa 1A

Wzory oświadczeń PDF (29.6 KB)
Wzory oświadczeń WORD (41 KB)

Metryczka publikacji