BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zarządzenie Nr 789/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym

Zarządzenie Nr 789/12
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 29 maja 2012 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, zm.: z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, zm.: z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759, zm.: z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, zm.: z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337, zm.: z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218, zm.: z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458, zm.: z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675, zm.: z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806, zm.: z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, zm.: z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, zm.: z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, zm.: z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458, zm.: z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675, zm.: z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, zm.: z 2009 r. Nr 65, poz. 554; Nr 157, poz. 1241; Nr 202, poz. 1551; Nr 219, poz. 1706; Nr 221, poz. 1738, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 229; Nr 81, poz. 527; Nr 125, poz. 842, zm.: z 2011 r. Nr 81, poz. 440; Nr 106, poz. 622; Nr 149, poz. 887) w związku art. 11 – 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, zm.: z 2011 r. Nr 112, poz. 654; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1211; Nr 208, poz. 1241; Nr 209, poz. 1244)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 588/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej wyżej wymienionym Zarządzeniem.

§ 2

Do realizacji zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej wybrano podmioty uprawnione i przyznano kwoty dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w 2012 r.:

Zorganizowanie VII Miejskiego Balu Seniora.

1

Gdańska Fundacja
„I Ty Możesz Wszystko”
ul. Sportowa 3
Jankowo Gdańskie
80-180 Gdańsk

Zorganizowanie
VII Miejskiego Balu Seniora

30 000

01.07.2012 - 15.10.2012

(Bal Seniora - jeden dzień między 28.09 - 05.10.2012)

Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu dla 6 osób niepełnosprawnych –
z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pracowni na rzecz projektu.

2

Stowarzyszenie „Wspólnota serc”
ul. Emilii Hoene 6
80-041 Gdańsk

Zapewnienie miejsc hostelowych dla 6 osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Osiedle Sitowie”, prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pracowni

48 400

01.06.2012 - 31.12.2012

§ 3

Warunkiem zlecenia realizacji zadania i przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie pomiędzy zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana, umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej wraz z kosztorysem rzeczowo – finansowym dostosowanym do kwoty przyznanej dotacji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
/-/ Ewa Kamińska

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

metryczka publikacji