BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Otwarty nabór ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu pozakonkursowego „Zintegrowana Inwestycja w Talenty (III)” w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Gmina Miasta Gdańsk / Gdański Urząd Pracy zaprasza zainteresowane organizacje pracodawców, zarejestrowane oraz działające na zasadach określonych w ustawie o organizacjach pracodawców (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1809), posiadające siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjnej działalności na terenie Trójmiasta, do składania ofert w otwartym naborze partnera prowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na partnera  -  projekt Zintegrowana inwestycja w talenty (III)” osobiście (w kancelarii GUP, w dni robocze w godz. 8:00-14:00) lub przesyłką rejestrowaną w terminie do 8 kwietnia 2020 rr. (decyduje data wpływu do GUP) na adres: Gdański Urząd Pracy, ul 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk.

Informacji i wyjaśnień w zakresie otwartego naboru udziela:
Elżbieta Gorzkowska, tel. 58 732 53 35 e-mail: elzbieta.gorzkowska@gup.gdansk.pl
Agnieszka Stefaniak, tel. 58 732 53 36 e-mail: agnieszka.stefaniak@gup.gdansk.pl
Szymon Grych, tl. 58 732 53 34 e-mail: szymon.grych@gup.gdansk.pl

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1 Szczególne warunki (174.84 KB)

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy (87 KB)

Załącznik nr 3 Karta Oceny (117.52 KB)

Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO (124.06 KB)

metryczka publikacji