BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Ogłoszenie otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2015 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr  730/15 Prezydenta Miasta Gdańska   z dnia  29 maja 2015 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

ogłasza otwarty uzupełniający konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2015 roku.

Konkurs obejmuje następujące zadania z zakresu rozwoju sportu:

1) realizacja programów szkolenia sportowego,
 w ramach wnioskowanej dotacji mogą być m.in. finansowane wynagrodzenia szkoleniowców; wynajem bazy sportowej; zakupy sprzętu sportowego , w wysokości jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł; koszty opieki medycznej, rehabilitacji, odnowy biologicznej, zakupu odżywek i niezbędnych medykamentów; koszty organizacji zgrupowań sportowych; koszty uczestnictwa w zawodach sportowych –transport, zakwaterowanie, wyżywienie; zakup napojów; zakup odżywek; startowe/wpisowe; zakup usług niezbędnych do realizacji zadania; koszty identyfikacji wizualnej Gminy Miasta Gdańska,

2) pokrycie kosztów organizowania zawodów   sportowych,
w ramach wnioskowanej dotacji mogą być finansowane m.in. zakupy nagród rzeczowych tj. pucharów, medali, trofeów; obsługa techniczna; obsługa medyczna; biuro zawodów; wynajem obiektów sportowych; zakup napojów; zakup odżywek; koszty ochrony; koszty identyfikacji wizualnej Gminy Miasta Gdańska.

 Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu wynosi: 990.000,- zł

Warunki konkursu:

1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć:
w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs uzupełniający 2015- Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu - Biuro Prezydenta ds. Sportu– NIE OTWIERAĆ” wraz z oznaczeniem numeru i nazwy zadania:
zadanie nr 1: realizacja programów szkolenia sportowego,
zadanie nr 2: pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych.      

2. Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  15 czerwca 2015 roku w siedzibie ogłaszającego uzupełniający konkurs: Urząd Miejski w Gdańsku- Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko nr 14,15,16,17) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku.
W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty  decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

3. Zlecenie wykonania zadań publicznych dokonuje się w formie  wsparcia tj. udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji, z zastrzeżeniem, że wnioskowana przez oferenta kwota dotacji  nie może być wyższa niż  70% całkowitych kosztów realizacji zadania. 

4. Ze szczegółowymi warunkami uzupełniającego konkursu można zapoznać się w  siedzibie organizatora uzupełniającego konkursu w Biurze Prezydenta ds. Sportu przy ul. Długi Targ 39/40,  ( IV piętro, pokój 407, tel.(058) 526-81-36, 526-81-00,), w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na stronie internetowej www.gdansk.pl. Formularz oferty, szczegółowe warunki konkursu, wzór umowy oraz formularz sprawozdania wraz z oświadczeniem można odebrać na miejscu lub w wersji elektronicznej pisząc na adres email:  lucyna.szaraniec@gdansk.gda.pl  , z Biuletynu Informacji Publicznej lub pobrać ze strony www.gdansk.pl

5. Klub sportowy , który składa kilka ofert w konkursie - powinien złożyć każdą ofertę w odrębnej, zamkniętej i opisanej kopercie. Do ofert można dołączyć jeden komplet załączników (dotyczących wymogów formalnych) w odrębnej opisanej i zamkniętej kopercie.  Wszystkie tak opisane koperty należy włożyć do jednej dużej z napisem „Konkurs uzupełniający 2015- Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu - Biuro Prezydenta ds. Sportu-NIE OTWIERAĆ”  wraz z oznaczeniem numerów i nazwy zadań.

6. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

7. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone do 60 dni od daty końcowego terminu składania ofert  w siedzibie organizatora konkursu- Urząd Miejski- Biuro Prezydenta ds. Sportu ul Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk przez Komisję Konkursową powołaną na mocy Zarządzenia Nr 89 Prezydenta Miasta Gdańska z 26 stycznia 2015 r.

8. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. ranga, znaczenie  zadania,
 2. uzyskane  osiągnięcia sportowe ,
 3. ocena realizacji zadań  podmiotu w okresie poprzednim z otrzymanych dotacji,
 4. korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego dla rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska.

9. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów     formalnych:

 1. złożenie oferty po wymaganym terminie,
 2. złożenie błędnie wypełnionej oferty lub bez wymaganych załączników,
 3. złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
 4. złożenie oferty nie podpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu  i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS-u.

10. Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Konkursowej, dokona wyboru podmiotów i podziału środków finansowych.

11. Od decyzji Prezydenta o wyborze realizatora zadania publicznego nie przysługuje odwołanie.

12. Wyniki otwartego uzupełniającego konkursu ofert  ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, publikację  na stronie internetowej Miasta Gdańska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego, nie później jednak niż 3 miesiące od daty ogłoszenia.

13. Dotacje nie mogą być udzielone na:

 • realizację zadań finansowanych z budżetu Miasta Gdańska z innego tytułu,
 • zakup nieruchomości,\
 • wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych /pojęcie środka trwałego definiuje art.3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości/,
 • finansowanie kosztów działalności gospodarczej,
 • działalność polityczną lub religijną,
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym,
 • transferu zawodników.

14. Wymagane załączniki do oferty:

 1. aktualny dokument określający osobowość prawną np. wypis z KRS-u (wydany w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty), oryginał lub kserokopię, poświadczony za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych, bądź wydruk komputerowy z aktualnymi informacjami o wpisie podmiotu do Rejestru pobrany z Centralnej Informacji KRS posiadający cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze, zgodne z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r.  
 2. statut potwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, poświadczony za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.
 3. pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy ofertę lub umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).

Do pobrania:

                                                                                                        

metryczka publikacji