BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


MAŁE GRANTY 2020 - ogłoszenie naboru ofert w trybie art. 19a przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 1690/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert i Zarządzeniem Nr 587/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10  maja 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze  lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość.

Zadanie publiczne musi spełnić łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;

2) zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

3) łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Gminę Miasta Gdańska temu samemu podmiotowi w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20 000 zł.

Trzyosobowy zespół w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu oferty rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego, która akceptowana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska biorąc pod uwagę:

 • czy zakres zadania publicznego wymieniony w ofercie jest zbieżny z zakresem
  i rodzajem zadania oraz odpowiada priorytetom określonym w rocznym programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi,
 • zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania publicznego,
 • uwzględnienie w kosztorysie realizacji zadania wyłącznie działań niezbędnych do wykonania zadania publicznego,
 • czy w budżecie Miasta Gdańska są zabezpieczone środki finansowe, będące
  w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w wysokości umożliwiającej dofinansowanie projektu,
 • korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego dla społeczności lokalnej.

Otwarcie naboru w trybie art. 19 a w systemie witkac.pl nie jest jednoznaczne z dostępnością środków finansowych. 

Jeżeli zespół podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszczana jest ona na okres 7 dni na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych, w BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 1690/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert i Zarządzeniem Nr 587/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10  maja 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze  lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość.

Zadanie publiczne musi spełnić łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;

2) zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

3) łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Gminę Miasta Gdańska temu samemu podmiotowi w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20 000 zł.

Trzyosobowy zespół w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu oferty rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego, która akceptowana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska biorąc pod uwagę:

 • czy zakres zadania publicznego wymieniony w ofercie jest zbieżny z zakresem
  i rodzajem zadania oraz odpowiada priorytetom określonym w rocznym programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi,
 • zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania publicznego,
 • uwzględnienie w kosztorysie realizacji zadania wyłącznie działań niezbędnych do wykonania zadania publicznego,
 • czy w budżecie Miasta Gdańska są zabezpieczone środki finansowe, będące
  w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w wysokości umożliwiającej dofinansowanie projektu,
 • korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego dla społeczności lokalnej.

Otwarcie naboru w trybie art. 19 a w systemie witkac.pl nie jest jednoznaczne z dostępnością środków finansowych. 

Jeżeli zespół podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszczana jest ona na okres 7 dni na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych, w BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi.

metryczka publikacji