BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


"Małe granty" - dofinansowanie ofert w trybie pozakonkursowym

„Małe granty” - informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu kultury w trybie pozakonkursowym – kwota 84 900,00 PLN

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.   Dz. U. z 2014r., poz. 1118  ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 1690/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia  7 grudnia 2011 r.  w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert i Zarządzeniem Nr 587/13 Prezydenta Miasta Gdańska   z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie wsparcia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;
 2. zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć odpis/wydruk komputerowy informacji o podmiocie z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru czy ewidencji, zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS lub innego, właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (pełnomocnictwo, którego udzielenie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej. Jej nieuiszczenie stanowi wykroczenie skarbowe. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków.

Minimalny wkład finansowy organizacji w realizację zadania publicznego musi wynosić 1% (liczony od kwoty całkowitej pomniejszonej o wartość wkładu osobowego).
Przez środki finansowane ze środków własnych, z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego, rozumie się m.in.: wszystkie środki finansowe otrzymane przez Oferenta z innych źródeł publicznych (np. z budżetu państwa, lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego), od innych podmiotów oraz osób trzecich na realizację danego przedsięwzięcia (z wyłączeniem innej dotacji pochodzącej z budżetu Miasta Gdańska), środki pozyskane ze sprzedaży biletów, wydawnictw, składek, darowizn, bądź środki wypracowane przez organizację, które zostały przeznaczone na realizację danego projektu.
Przez osobowy wkład własny należy rozumieć:

 1. pracę wolontariuszy udokumentowaną zawartymi porozumieniami, ich kartami pracy lub oświadczeniami wolontariuszy o wykonaniu powierzonych im zadań;
 2. pracę członków Oferenta udokumentowaną oświadczeniami o wykonaniu powierzonych zadań.

Oferent przy szacowaniu wielkości wkładu osobowego bierze pod uwagę zadania, które powierzy do realizacji wolontariuszom bądź swoim członkom, czas realizacji tych zadań oraz koszty, jakie musiałby ponieść zatrudniając odpłatny personel.

Dotacja będzie udzielona na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach kosztów projektu sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. W ramach kosztów projektu pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.
Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie oraz rozsądne wydatki poniesione przez oferenta w trakcie realizacji projektów, zapisane w jego księgach zgodnie z zasadami księgowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.).
Są nimi np.:

 1. koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu (np. wynagrodzenia artystów, uczestniczącego w projekcie personelu, czy koszty związane z organizacją wydarzeń artystycznych w projekcie);
 2. koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu;
 3. koszty publikacji i promocji;
 4. koszty zakupionego do celów realizacji projektu wyposażenia;
 5. amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych w okresie trwania projektu do jego realizacji;
 6. koszty pokryte z wkładu osobowego – rozumianego jako nieodpłatna praca wolontariuszy lub członków danej organizacji.

Wydatki niekwalifikowane to:

 1. koszty niezwiązane z projektem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania);
 2. fundusze rezerwowe (oszczędności na rzecz strat i możliwych przyszłych długów), długi, odsetki od długów, długi nieściągalne;
 3. produkcja materiałów i publikacji w celu osiągnięcia zysku;
 4. wkład rzeczowy;
 5. podatek VAT (wyjątek: organizacja oświadczy, że nie jest w stanie odzyskać podatku VAT);
 6. koszty zastąpienia personelu delegowanego do realizacji projektu;
 7. wydatki związane z projektem, poniesione przez organizatora przed i po określonym w umowie terminie realizacji zadania;
 8. zakup środka trwałego oraz wydatki inwestycyjne.

Dotacje nie mogą być udzielone na:

 1. realizację projektu dofinansowanego w konkursie grantowym Miasta Gdańska lub który uzyskał finansowanie z budżetu Miasta Gdańska z innego tytułu;
 2. zakup nieruchomości;
 3. wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych [podstawa prawna dotycząca inwestycji i środków trwałych art. 3 ust. 1 pkt. 15 i 16 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.) oraz art. 16 a ust.1 w związku z art. 16 d ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. 2011 Nr 74, poz. 397 z późn. zm.)];
 4. finansowanie kosztów działalności gospodarczej;
 5. działalność polityczną lub religijną;
 6. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym.

Dofinansowanie zadania będzie realizowane w terminie i na warunkach określonych w umowie.

Formularz oferty (79 KB)

Zarządzenie Nr 1690/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 587/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 maja 2013 r.

metryczka publikacji