BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Konkurs "Nakręć się!"

UWAGA! KONKURS FILMOWY

PROJEKTORNIA Gdański Archipelag Kultury zaprasza amatorki i amatorów sztuki filmowej z Trójmiasta (bez limitu wieku) do udziału w trzeciej edycji konkursu "Nakręć się!". Filmy nadsyłać można do 16 stycznia 2013 roku. Obrazy powinny dotyczyć pasji lub wydarzeń, które zainspirowały autorki i autorów do działania. W konkursie wezmą udział filmy wykonane „domowymi technikami” (kamerą, cyfrowym aparatem fotograficznym lub telefonem) nie dłuższe niż 3 minuty. Laureatów i laureatki konkursu wyłoni trzyosobowe jury . Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane w klubie Projektornia GAK w Gdańsku Brzeźnie 23 stycznia 2013roku.

Prace ubiegłorocznych laureatów można oglądać na stronie: https://vimeo.com/tag:nakrecsie.

Regulamin konkursu filmowego „Nakręć się!”

 1. Konkurs adresowany do mieszkańców/mieszkanek Trójmiasta bez limitu wieku oraz uczniów/uczennic i studentów/studentek tutejszych szkół. Konkurs poprzez poszukiwanie i propagowanie obrazowych środków wyrazu ma na celu prezentowanie indywidualnych pasji i sposobu patrzenia na świat. Ideą konkursu jest inicjowanie zachowań twórczych.

2. W konkursie biorą udział filmy wykonane „domowymi technikami”  (kamerą, cyfrowym aparatem fotograficznym lub telefonem).  Film nie powinien przekraczać 3 minut.

3. Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu dowolną liczbę różnych filmów.
4. Tematem konkursu są zdarzenia, które zainspirowały autorów/autorki do działania lub pasje bohaterów/bohaterek filmu.
5.Prace na płytach CD lub DVD oznaczonych godłem prosimy dostarczać  osobiście lub drogą pocztową do 16 stycznia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres PROJEKTORNIA GAK, ul. Dworska 29 a, 80-506 Gdańsk.

Do pracy konkursowej należy dołączyć w osobnej zapieczętowanej kopercie oznaczonej tym samym godłem podstawowe dane uczestnika/uczestniczki (imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu kontaktowego, tytuł pracy).

6. Zwycięzców wyłoni jury w 3 osobowym składzie.

7. Najciekawsze filmy zostaną nagrodzone i zaprezentowane 23 stycznia 2013 roku w klubie PRROJEKTORNIA GAK. Przewidziano nagrodę główną w wysokości 500 zł i dwie nagrody rzeczowe dla drugiego i trzeciego miejsca oraz wyróżnienia.
8. Przesłanie filmu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją  niniejszych zasad oraz pozwoleniem na publiczną prezentację prac oraz wykorzystanie ich do późniejszego wykorzystania do celów promocyjnych konkursu oraz Projektorni GAK.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości oraz prac, których autorzy/autorki nie przesłali danych kontaktowych.

10. Koszty przesyłki ponoszą autorzy/autorki prac. Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
11. Nadsyłając pracę Autor/Autorka oświadcza, że przysługują mu do pracy wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej organizatora konkursu.

12.Dostarczenie filmu przez Autora/Autorkę na konkurs jest jednoznaczne z zapewnieniem złożonym Organizatorowi konkursu o tym, iż film nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności, że jego rozpowszechnianie nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawionych w filmie.

13.Przesyłając film Autor/Autorka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jego zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Kontakt do organizatora: Projektornia GAK, projektornia@gak.gda.pl, 583434691

metryczka publikacji