BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Konkurs na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach prowadzenia punktów konsultacyjno-diagnostycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci

Konkurs na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach prowadzenia punktów konsultacyjno-diagnostycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci

?

Na podstawie art. 35 i 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Gdańska
ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert
na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach prowadzenia punktów konsultacyjno-diagnostycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)

Warunki konkursu

1. Organ ogłaszający: Prezydent Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk.
2. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymienione w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
3. Przedmiotem konkursu jest zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzenia punktów konsultacyjno-diagnostycznych, zgodnie z uchwałą Nr LIII/1538/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2011, w szczególności w następujących dzielnicach Gdańska: Wrzeszcz, Orunia - Św. Wojciech - Lipce, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje, Chełm z dzielnicą Gdańsk- Południe dla min. 200 osób (mieszkańców miasta Gdańska) z kręgu problemów alkoholowych.
4 . Zawarcie umowy nastąpi na podstawie wyników konkursu ofert na okres od dnia podpisania do dnia 30 czerwca 2011 r.
5. Formularze dokumentów można pobrać ze strony internetowej www.gdansk.pl lub odebrać na miejscu w siedzibie organizatora przy ul. 3 Maja 9 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy, II piętro, pok. 204).
Konsultacji udziela Joanna Buchholc (ul. 3 Maja 9, II piętro, pok. 204, tel. 058 323 67 48, e-mail: j.buchholc@gdansk.gda.pl ) w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie do 3 stycznia 2011 r.
6. Oferty konkursowe sporządzone pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zawierające komplet czytelnie wypełnionych dokumentów, należy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych ?Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Spraw Społecznych, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk? z dopiskiem ?Konkurs ? punkt konsultacyjno-diagnostyczny - NIE OTWIERAĆ? w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Sali Obsługi Mieszkańców przy stanowisku od nr 14 do nr 17 albo przesłać pocztą na adres j. w. w terminie do dnia 3 stycznia 2011 r.

W przypadku przesłania oferty pocztą, o terminie jej złożenia decyduje data stempla pocztowego.

UWAGA: Oferty złożone po terminie lub w nieprawidłowo opisanej kopercie pozostaną bez rozpatrzenia.

7. Przy dokonywaniu wyboru ofert stosowane będą następujące kryteria oceny:
8. Otwarcie ofert (w obecności oferentów) nastąpi w dniu 7 stycznia 2011 r. o godz. 13 00 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych UMG w Gdańsku ul. 3 Maja 9, w sali 034 (piwnica).
9 . Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej do dnia 17 stycznia 2011 r. w siedzibie organizatora konkursu przy ul. 3 Maja 9 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy) przez komisję konkursową powołaną na mocy odrębnego zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska.

  • zgodność oferty z zakresem działalności oferenta
  • wartość merytoryczna oferty ( rodzaj świadczeń zdrowotnych w odniesieniu do potrzeb grupy docelowej)
  • kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio realizujących zadanie
  • koszt realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem kalkulacji stawek kosztów świadczeń zdrowotnych
  • miejsce realizacji
  • baza lokalowa i zasoby rzeczowe gwarantujące realizację zadania
  • dotychczasowa współpraca oferenta z organizatorem konkursu
  • sposób ewaluacji (czy oferent przewiduje ewaluację, a jeśli tak, to w jaki sposób zostanie ona przeprowadzona)
  • staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej

Wyboru spośród oferentów dokona Prezydent Miasta Gdańska na podstawie opinii komisji konkursowej. Od decyzji Prezydenta przysługuje oferentowi złożenie protestu.

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 3 lutego 2011 r.

11. W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Po rozstrzygnięciu konkursu oferentowi przysługuje prawo wniesienia udokumentowanego protestu w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wynikach konkursu. Powyższe reguluje procedura określona w § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo :

1) do wystąpienia do oferenta o wyjaśnienie informacji zawartych w ofercie,
2) do przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up.
Ewa Kamińska
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Załączniki:

metryczka publikacji