Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020 oraz Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017 – 2020 (moduł edukacyjny i wsparcia psychologicznego)

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018 r., poz. 1492).

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zm.), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku:

  • 2018 wynosi 398 500,00 zł; 
  • 2019 wynosi 100 000,00 zł;
  • 2020 wynosi 100 000,00 zł.

Oferty można składać do dnia 9 października 2018 r do godz: 16:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej lista zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie Witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 12 października 2018 r. do godz. 16.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/ -y upoważnioną/ -e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

 

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI HIV/AIDS

ORAZ WSPARCIE FUNKCJONOWANIA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS,

ICH RODZIN I BLISKICH

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr celu i zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

EDUKACJA ZDROWOTNA

Cel Szczegółowy 3  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020:  Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)

 

Cel Operacyjny 4 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020:  Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

 

 

1.        

3.10 / 4.1.2

Przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży z gdańskich szkół ponadpodstawowych poprzez realizację następujących działań: zajęcia

edukacyjne, zajęcia warsztatowe, poradnictwo, konsultacje.

Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

 

27 000,00

 

X-XII 2018

Odbiorcy bezpośredni:

młodzież ze szkół ponadpodstawowych

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

2.        

3.10 / 4.1.2

 

Organizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej tematyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową skierowanej do studentów z gdańskich uczelni wyższych zgodnie z potrzebami i oceną

sytuacji epidemiologicznej m.in.: opracowanie projektu kampanii wraz z jej elementami,

opracowanie i wydanie różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji, upowszechnienie przekazu kampanijnego w

mediach (telewizja, radio, prasa, Internet) i w mediach branżowych, organizowanie stoisk informacyjnych połączonych z rozdawnictwem

materiałów edukacyjnych, dystrybucja materiałów kampanijnych, inne działania związane z kampanią

 

Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

 

7500,00

 

X-XII 2018

 

Odbiorcy bezpośredni:

studenci

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne i globalne

KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Cel Szczegółowy 3  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020:  Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)

 

 

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ):  Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego
i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

 

 

3.        

3.25 / 3.1

Indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych

Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

 

7000,00

 

 

X-XII 2018

 

 

Odbiorcy bezpośredni:

osoby zakażone wirusem HIV

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne, ponadregionalne
i globalne

 

4.        

3.25/ 3.1

Grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych

Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

 

7000,00

 

X-XII 2018

 

 

Odbiorcy bezpośredni:

osoby zakażone wirusem HIV

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne, ponadregionalne
 globalne

 

WSPARCIE PROKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr celu i zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Cel Szczegółowy 3  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020:  Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)

 

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ):  Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

 

Cel Operacyjny 6 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ):  Poprawa zdrowia prokreacyjnego

 

 

1.

3.22 / 3.1

Moduł wsparcia psychologicznego skierowany do osób obawiających się niepowodzeń w zakresie prokreacji, z doświadczeniami w niepowodzeniach prokreacyjnych (ciąże naturalne i z procedur wspomaganych), będących w ciąży oraz w okresie połogu, osób chorych onkologicznie (w związku z procedurą zabezpieczenia materiału genetycznego), przewiduje się (w zależności od zgłaszanych potrzeb) m.in: konsultacje grupowe, konsultacje par, konsultacje indywidualne, moderowanie grup wsparcia.

 

Pomoc psychologiczna w niepowodzeniach ciążowych – różnego rodzaju poronieniach, poronieniach nawykowych, przedwczesnych porodach, zgonach śród- i poporodowych, jako wydarzeniach traumatycznych, urazowych.

Pomoc psychologiczna w leczeniu niepłodności – celem unikania odczuwania długofalowo psychospołecznych skutków niepłodności w swoim życiu; w sytuacjach nie radzenia sobie z długim okresem diagnostyki i długim leczeniem oraz stanem niepewności, co do rokowań, w trudnościach emocjonalnych i adaptacyjnych do swoich niespełnionych celów rodzicielstwa, w przypadku długotrwałego stresu jaki towarzyszy leczącym się z niepłodności parom.

 

Pomoc psychologiczna w ciąży i w okresie okołoporodowym – przy wystąpieniu zaburzeń u osób, które dotychczas nie chorowały psychicznie.

 

W/w zadania realizowane zgodnie z opisem programu i materiałami, stanowiącymi Załącznik nr 11 do Zarządzenia o konkursie.

 

Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

 

łącznie:

150.000,00

w tym:

2018 – 50.000,00

2019 –50.000,00

2020 – 50.000,00

 

 

 

X 2018 -XII 2020

 

Odbiorcy bezpośredni:

wszyscy mieszkańcy Gdańska,

zmagający się z trudnościami dotyczącymi prokreacji

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

2.        

3.23 / 6.2

Moduł edukacyjny skierowany do młodzieży obojga płci, uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych miasta Gdańska (niepełnoletni – za uprzednią, pisemną zgodą rodziców/ opiekunów prawnych), młodych dorosłych mieszkanek i mieszkańców Gdańska; dotyczący zdrowia seksualnego człowieka oraz pełnienia odpowiednich ról w rodzinie

Zajęcia edukacyjne skierowane do grup warsztatowych nie większych niż klasa szkolna - prezentacyjne, warsztaty, metody aktywnego przekazywania wiedzy oparte o aktualny poziom wiedzy medycznej zarówno w zakresie treści jak i formy przekazu.

 

W/ w zadania realizowane zgodnie z opisem programu i materiałami, w tym szczegółowymi scenariuszami zajęć, stanowiącymi Załączniki nr 13C – nr 13P do Zarządzenia o konkursie.

 

Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

 

łącznie:

150.000,00

w tym:

2018 – 50.000,00

2019 –50.000,00

2020 – 50.000,00

 

 

X 2018 -XII 2020

 

Odbiorcy bezpośredni:

uczniowie szkół ponadpodstawowych miasta Gdańska (niepełnoletni – za uprzednią, pisemną zgodą rodziców/ opiekunów prawnych), młodzi dorośli mieszkańcy Gdańska

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

ZMNIEJSZANIE RYZYKA ROZWOJU CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr celu i zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

PROFILAKTYKA

Cel Szczegółowy 1  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020: Zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń

 

Cel Operacyjny 1 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020: Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

 

 

1.

1.1 / 1.2

Długofalowa ocena skuteczności Programu 6-10-14 dla Zdrowia oraz innych programów miejskich dedykowanych populacji pediatrycznej.

 

Główne działania:

- Przeprowadzenie badania w populacji 18-latków w czterech kolejnych latach realizacji Programu (młodzież urodzona między 1999 a 2002 rokiem)

- Budowa systemu umożliwiającego przeprowadzenie badań populacyjnych

- Budowa aplikacji mobilnej umożliwiającej przekazywanie zindywidualizowanych informacji zdrowotnych osobom zarejestrowanym w systemie – uczestnikom badań populacyjnych.

- Przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących stylu życia, zachowań zdrowotnych, zachowań ryzykowanych oraz czynników ryzyka u młodzieży. Badanie będzie przeprowadzone na początku interwencji zdrowotnej.

- Przekazanie każdej przebadanej osobie  indywidualnego planu postępowania zdrowotnego. Przygotowanie w formie karty wyniku informacji zwrotnej o ocenie badanych parametrów oraz przekazanie materiałów edukacyjnych wzmacniających pozytywne zachowania prozdrowotne oraz informacji o ewentualnych deficytach zdrowotnych wraz z zaleceniami.

 

Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

 

 

 

250.000,00

 

 

 

X-XII 2018

 

Odbiorcy bezpośredni:

młodzież 18-letnia (17,5-18,5 r.ż. system badań zgodny z rokiem szkolnym – uczniowie badani w II klasie szkoły średniej (dot. młodzieży uczącej się wg schematu przed reformą oświaty) lub w III klasie szkoły średniej (dot. młodzieży uczącej się wg schematu wprowadzonego przez reformę oświaty)- uczniowie szkół średnich z terenu miasta Gdańska. Niezbędnym kryterium kwalifikacji będzie zgoda rodziców i młodzież (w przypadku <18l.) lub tylko zgoda młodzieży (>18l.) na przeprowadzenie badania przesiewowego.

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne i globalne

 

 

 

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

II PONADDTO:

Osoba do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

Magda Rychlicka-Tomczyk, tel.: 58-323-70-69,

e-mail: magda.rychlicka-tomczyk@gdansk.gda.pl

 

Metryczka publikacji