Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – WRS – ogólny 2

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – WRS – działalność na rzecz dzieci i młodzieży, działalność na rzecz integracji cudzoziemców oraz promocja i organizacja wolontariatu.

Na podstawie Zarządzenia nr 2304/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2022 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”, zlecanych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączonej dokumentacji konkursowej.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 13 grudnia 2022 r. do godziny 16.00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”, oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

4) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

5) Działalności na rzecz integracji cudzoziemców:

b)  nieodpłatne kursy języka polskiego dla cudzoziemców wrozproszonej lokalizacji i całotygodniowych terminach; kursy dla różnych grup wiekowych (w tym dla dzieci z rodzicami) oraz dla imigrantów o zróżnicowanym stopniu znajomości językapolskiego; koordynacja kursów, naboru na kursy oraz ich promocja; podniesienie kompetencji lektorów,

c) animacja lokalnej integracji imigrantów, zwłaszcza w oparciu osieć gdańskich instytucji działających lokalnie (domy i kluby sąsiedzkie, biblioteki, rady dzielnic) oraz wspieranie nieformalnych i oddolnych sieci integracji imigrantów i wolontariatu na rzecz integracji,

d) Wspieranie integracji w obszarze edukacji –wzmocnienie integracji dzieci z doświadczeniem migracyjnym w szkołach oraz wsparcie działań zmierzających do zapewnienia równegodostępu do edukacji dzieciom z doświadczeniem migracyjnym,

e) Wsparcie integracji beneficjentów programu rezydencji kulturowej ICORN,

8) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn:

a) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, tacierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechnienia i ochrony praw dziecka

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączeniu. 

9) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

b) organizacja dorocznego Pomorskiego Pikniku i Parady Seniora

16) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowiekaoraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji

b)realizacja projektów edukacyjnych, podnoszących świadomość iwrażliwość z zakresu równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji, kierowana do instytucji, organizacji pozarządowych, mieszkańców i mieszkanek Gdańska

Przejdź do naboru w systemie witkac.pl (link)

5) Działalności na rzecz integracji cudzoziemców​

a) Prowadzenie letniej świetlicy wielokulturowej dla dzieci jako alternatywy dla proszenia o datki

Przejdź do naboru w systemie witkac.pl (link) 

10) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

c) współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców Kibicowania: Organizowanie działania Klubu Kibica Niepełnosprawnego

e) działania z udziałem lokalnej społeczności –utrzymanie placów zabaw

h) wspieranie partnerstw o charakterze lokalnym i branżowym wdzielnicach

i) działania wspomagające rozwój demokracji, w tym rozwój dialogu obywatelskiego

11) Edukacja,oświata,wychowanie

b)organizacjaprzedsięwzięciapodsumowującegokolejnąedycjęAkademiiGdańskichLwiątek

17) Promocja i organizacja wolontariatu

b) przygotowanie wolontariuszy na potrzeby własne organizacji

c) realizacja inicjatyw związanych z dziedzictwem Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022

Przejdź do naboru w systemie witkac.pl (link) 

 

Do pobrania: 

Zarzadzenie 2304_2022 (969.75 KB)

Metryczka publikacji