Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” – WRS – działalność na rzecz dzieci i młodzieży, działalność na rzecz integracji cudzoziemców oraz promocja i organizacja wolontariatu.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” – WRS – działalność na rzecz dzieci i młodzieży, działalność na rzecz integracji cudzoziemców oraz promocja i organizacja wolontariatu.

Na podstawie Zarządzenia nr 515/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2022 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”, zlecanych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączonej dokumentacji konkursowej.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert w systemie witkac.pl. Przejdź do systemu Witkac.

Oferty można składać do dnia 20 kwietnia 2022 r. do godziny 16.00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”, oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

12) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 781.362,00 złote, w tym:

a) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej i wyjazdowej – 781.362,00 złote, w tym:

- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie kolonii i obozów – 250.000,00 złotych,

- organizacja półkolonii z elementami profilaktyki uzależnień oraz zajęć opiekuńczo-edukacyjnych w okresie letnim – 531.362,00 złote;

17) Promocja i organizacja wolontariatu – 400.000,00 złotych, w tym:

c) realizacja inicjatyw związanych z Europejską Stolicą Wolontariatu – 400.000,00 złotych;

5) Działalność na rzecz integracji cudzoziemców – 231.000,00 złotych, w tym:

b) prowadzenie letniej świetlicy wielokulturowej dla dzieci jako alternatywy dla proszenia o datki – 105.000,00 złotych;

c) nieodpłatne kursy języka polskiego dla cudzoziemców w rozproszonej lokalizacji i całotygodniowych terminach; kursy dla różnych grup wiekowych (w tym dla dzieci z rodzicami) oraz dla imigrantów o zróżnicowanym stopniu znajomości języka polskiego; koordynacja kursów, naboru na kursy oraz ich promocja; podniesienie kompetencji lektorów– 126.000,00 złotych.

 

Do pobrania:

Zarządzenie 515-22 (936.31 KB)

Metryczka publikacji