Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Ogłoszenie otwarcia naboru konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”

Oferty konkursowe należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2023 roku do godziny 16.00.

Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.01.2024r :
osobiście - Urząd Miejski w Gdańsku, Zespół Obsługi Mieszkańców nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12), ul. Partyzantów 74 Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Wilanowska 2 Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4
lub
przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku. W przypadku przesłania Potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego,  o terminie złożenia  decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku
lub
korzystając z ePUAP, elek. Skrzynka podawcza: ePUAP /UMGDA/SkrytkaESP.

Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane (w przypadku braku pieczątki - imieniem i nazwiskiem) przez właściwe osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

W przypadku podpisania przez pełnomocnika, do Potwierdzenia złożenia oferty powinno być dołączone potwierdzone za zgodność z oryginałem pełnomocnictwo wraz z kopią poniesienia opłaty skarbowej.

Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa są organizacje mające status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i składające ofertę w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

W przypadku, kiedy organizacja wpisana jest do innego rejestru Oferent załącza do poświadczenia złożenia oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) wypis z tego rejestru wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej. 

W przypadku, gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tzw.  spółką non-profit – wymagane jest dołączenie do oferty kopii umowy lub statutu spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Oddziały terenowe organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nieposiadające osobowości prawnej mogą samodzielnie ubiegać się o dotacje, na podstawie pełnomocnictwa zarządu głównego organizacji (załączonego do poświadczenia złożenia oferty i potwierdzonego za zgodność z oryginałem). Oddziały, samodzielnie składające ofertę muszą być wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze.

Oferent może złożyć w każdym konkursie nie więcej niż 2 oferty. Złożenie większej ilości ofert powoduje automatyczne odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta w danym konkursie. 

  1. Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
    i dziedzictwa narodowego – projekty z dofinansowaniem  powyżej 30 000 zł.
    Dokumenty konkursowe

Szczegółowe warunki konkursu DUŻE PROJEKTY 2024 (254.01 KB, pdf)

załącznik nr 1 wzór oferty.docx (171.75 KB, pdf)

Załącznik nr 2 karta oceny DUŻE PROJEKTY 2024.docx (202.6 KB, pdf)

Załącznik nr 3 Pytania pomocnicze.docx (151.03 KB, pdf)

2. Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – projekty z dofinansowaniem  do 30 000 zł.

Szczegółowe warunki konkursu MAŁE PROJEKTY 2024.docx (251.12 KB, pdf)

załącznik nr 1 wzór oferty (171.78 KB, pdf)

Załącznik nr 2 karta oceny MAŁE PROJEKTY 2024.docx (202.99 KB, pdf)

Załącznik nr 3 Pytania pomocnicze.docx (151.01 KB, pdf)

3.  Gdańsk Miasto Literatury 2024.

Szczegółowe warunki konkursu GML 2024.docx (251.46 KB, pdf)

załącznik nr 1 wzór oferty (171.78 KB, pdf)

Załącznik nr 2 karta oceny GML 2024.docx (201.74 KB, pdf)

Załącznik nr 3 Pytania pomocnicze.docx (150.99 KB, pdf)  

4. Edukacja do Kultury 2024.

Szczegółowe warunki konkursu EDK 2024 (252.79 KB, pdf)

załącznik nr 1 wzór oferty (171.78 KB, pdf)

Załącznik nr 2 karta oceny EDK 2024.docx (203.29 KB, pdf)

Załącznik nr 3 Pytania pomocnicze.docx (150.99 KB, pdf)

5. Dziedzictwo Niematerialne Gdańska.

Szczegółowe warunki konkursu DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE 2024.docx (252.04 KB, pdf)

załącznik nr 1 wzór oferty (171.78 KB, pdf)

Załącznik nr 2 karta oceny DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE 2024.docx (203.05 KB, pdf)

Załącznik nr 3 Pytania pomocnicze (151.03 KB, pdf)

Zarządzenie do pobrania:

Zarządzenie 2214 z dnia 1 grudnia 2023

 

 

 

Metryczka publikacji