Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP
Publikacja archiwalna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” - WRS - ogólny

Na podstawie Zarządzenia nr 1912/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 grudnia 2019 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

 

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 27 grudnia 2019 r.  do godz: 15:00.

 

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

10) Edukacji, oświaty i wychowania:140 000 zł:
b) organizacja koncertu finałowego kończącego edycję Akademii Gdańskich Lwiątek – 30 000 zł

c) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych wspierających edukację dzieci niewidomych i niedowidzących – 110 000 zł

138583
 
 

15) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 310 000 zł:
c) Gdański samorządowy model systemu Teleopieki Domowej (rozszerzenie pilotażu): 310 000 zł:

138583
 
16) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka: – 600 463 zł w 2020 r.; 400 463 zł w 2021 r.; 400 463 zł w 2022 r.;
a) utworzenie i funkcjonowanie sieci punktów wspierających osoby doświadczające dyskryminacji i przemocy ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową, niepełnosprawność, wyznanie, religię i bezwyznaniowość, pochodzenie etniczne i narodowe, w tym prowadzenie rejestru i monitorowanie przejawów dyskryminacji oraz przestępstw z nienawiści wobec osób z grup wyżej wymienionych - 400 463 zł w roku 2020, 400 463 zł w roku 2021, 400 463 zł w roku 2022.
138583
 

b) realizacja projektów społeczno-edukacyjnych z zakresu równego traktowania, równych szans, przeciwdziałania mobbingowi oraz przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji kierowana do instytucji, organizacji pozarządowych, mieszkańców i mieszkanek Gdańska - 200 000 zł:

138583

 

17) Działalności na rzecz integracji cudzoziemców – 155 000 zł:
b) darmowe kursy języka polskiego dla cudzoziemców w rozproszonej lokalizacji i całotygodniowych terminach; kursy dla różnych grup wiekowych (w tym dla dzieci z rodzicami) oraz dla imigrantów o zróżnicowanym stopniu znajomości języka polskiego; koordynacja kursów, naboru na kursy oraz ich promocja; podniesienie kompetencji lektorów - 60 000 zł

c) animacja lokalnej integracji imigrantów, zwłaszcza w oparciu o sieć gdańskich instytucji działających lokalnie (Domy i kluby Sąsiedzkie, biblioteki, Rady Dzielnic); spotkania między społecznością przyjmowaną i przyjmującą, podnoszenie kompetencji międzykulturowych, wspólne aktywności i warsztaty – 50 000 zł.

e) wsparcie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do edukacji dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym; działań edukacyjnych z zakresu rozpowszechniania wiedzy na temat migrantów i migracji w społeczności szkolnej – 45 000 zł

138583

 

18) Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego - 50 000 zł
a) edukacja i integracja społeczna mniejszości narodowych i etnicznych – 50 000 zł:

138583

 

19) Promocji i organizacji wolontariatu – 539 000 zł w 2020 r.; 260 000 zł w 2021 r.; 260 000 zł w 2022 r.;
a) prowadzenie miejskiego centrum wolontariatu w Gdańsku, b) organizacja Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu, c) promocja wolontariatu w szkołach - 260 000 zł w 2020 r.; 260 000 zł w 2021 r.; 260 000 zł w 2022 r.;

138583

 

d) przygotowanie wolontariuszy na potrzeby własne organizacji – 79 000 zł:

e) przygotowanie wolontariuszy w ramach organizacji Europejskiego Jamboree Skautowego 2020 - 200 000 zł.

138583

 

20) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych: - 110 000 zł w 2020 r.; 10 000 zł w 2021 r.; 10 000 zł w 2022 r.;
a) prowadzenie gdańskiego centrum organizacji pozarządowych, b) organizacja działań podnoszących kwalifikacje liderów i osób działających w organizacjach pozarządowych - 100 000 zł 

138583

 

d) prowadzenie sekretariatu GROP – 10 000 zł w 2020 r.; 10 000 zł w 2021 r.; 10 000 zł w 2022 r.;

138583

 

21) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (WRS) – kwota - 187 000 zł w 2020 r.; 60 000 zł w 2021 r.; 60 000 zł w 2022 r.;

e) działania z udziałem lokalnej społeczności – utrzymanie placów zabaw – 60 000 zł w 2020 r.; 60 000 zł w 2021 r.; 60 000 zł w 2022 r.;

138583

 

g) wspierania partnerstw o charakterze lokalnym w dzielnicach – 7 000 zł:

h) wspieranie sportu o charakterze rekreacyjnym i integracyjnym w dzielnicach – 80 000 zł:

i) działania wspomagające rozwój demokracji, w tym rozwój dialogu obywatelskiego – 10 000 zł:

j) wspieranie inicjatyw w zakresie współpracy międzysektorowej – 30 000 zł:

138583

 

22) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 50 000 zł:
a) Wspieranie realizacji inicjatyw społecznych na Wyspie Sobieszewskiej w związku z realizacją Europejskiego Jamboree Skautowego 2020 r. 

138583

 

27) Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn – 250 000 zł:
a) w zakresie realizacji projektów edukacyjnych i wzmacniających kobiety i mężczyzn w zakresie równych praw i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, w tym przemocy – 175 000 zł:

b) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, tacierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – 75 000 zł:

138583

 

Do pobrania: 

Szczegółowe warunki konkursu na 2020_ogólny (1.19 MB)

Instrukcja wypełniania ofert w otwartych konkursach ofert.docx (1.64 MB)

Metryczka publikacji