Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Oferta w trybie pozakonkursowym Stowarzyszenia Waga

W dniu 9.02.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Gdańsku w trybie pozakonkursowym wpłynęła oferta Stowarzyszenia Waga na realizację zadania publicznego pt. Ferie w mieście - otwarta świetlica 2022 

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243,1535, 2490) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi jej dotyczące. 

Do pobrania:

Oferta_Ferie w mieście - otwarta świetlica 2022 (106.88 KB)

Uwagi do oferty można zgłaszać pisemnie na adres: Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk lub na adres e-mail: anna.gaj-sokolowska@gdansk.gda.pl 

 
Po upływie ww. terminu i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

 

Metryczka publikacji