Mały grant – oferta: Fundację Wspólnota Gdańska

W dniu  23.03.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Gdańsku w trybie pozakonkursowym wpłynęła oferta:    Fundację Wspólnota Gdańska
na realizację zadania publicznego pt.  
Oliwskie Święto Książki
 Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138, 1146, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, 1339, zm. Dz. U. z 2016 poz. 239, Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. od  24.03.2022r. może zgłosić uwagi jej dotyczące.

Uwagi do oferty można zgłaszać pisemnie na adres: Biuro Prezydenta ds. Kultury Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub na adres e-mail: elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl

do pobrania:

4_19a_2022_oliwskie_swieto_ksi (91.36 KB)
Po upływie ww. terminu i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Metryczka publikacji