Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konkursy na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: duże i małe projekty kulturalne 2023

  • Duże projekty kulturalne 2023 z dofinansowaniem powyżej 30 000 zł
  • Małe projekty kulturalne 2023 z dofinansowaniem do 30 000 zł

Oferty konkursowe należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2023 roku do godziny 16.00.

Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.02.2023r :
osobiście - Urząd Miejski w Gdańsku, Zespół Obsługi Mieszkańców nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12), ul. Partyzantów 74 Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Wilanowska 2 Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4
lub
przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku. W przypadku przesłania Potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego,  o terminie złożenia  decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku
lub
korzystając z ePUAP, elek. Skrzynka podawcza: ePUAP /UMGDA/SkrytkaESP.

Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane (w przypadku braku pieczątki - imieniem i nazwiskiem) przez właściwe osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

W przypadku podpisania przez pełnomocnika, do Potwierdzenia złożenia oferty powinno być dołączone potwierdzone za zgodność z oryginałem pełnomocnictwo wraz z kopią poniesienia opłaty skarbowej.

Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa są organizacje mające status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i składające ofertę w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

W przypadku, kiedy organizacja wpisana jest do innego rejestru Oferent załącza do poświadczenia złożenia oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) wypis z tego rejestru wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej. 

W przypadku, gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tzw.  spółką non-profit – wymagane jest dołączenie do oferty kopii umowy lub statutu spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Oddziały terenowe organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nieposiadające osobowości prawnej mogą samodzielnie ubiegać się o dotacje, na podstawie pełnomocnictwa zarządu głównego organizacji (załączonego do poświadczenia złożenia oferty i potwierdzonego za zgodność z oryginałem). Oddziały, samodzielnie składające ofertę muszą być wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze.

Oferent może złożyć w każdym konkursie nie więcej niż 2 oferty. Złożenie większej ilości ofert powoduje automatyczne odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta w danym konkursie. 

Dokumenty konkursowe:

Duże projekty kulturalne 2023 z dofinansowaniem powyżej 30 000 zł

ZARZĄDZENIE NR 2588 (68.94 KB)

Szczegółowe warunki konkursu - projekty powyżej 30 000 zł (252.23 KB)

Załącznik nr 1 wzór oferty - projekty powyżej 30 000 zł (171.69 KB)

Załącznik nr 2 karta oceny - projekty powyżej 30 000 zł (200.31 KB)

Załącznik nr 3a plan i sprawozdanie z promocji - projekty powyżej 30 000 zł (80.03 KB)

Załącznik nr 3b plan i sprawozdanie z promocji - projekty powyżej 30 000 zł (157.96 KB)

Załącznik nr 4 - projekty powyżej 30 000 zł (152.33 KB)

Małe projekty kulturalne 2023 z dofinansowaniem do 30 000 zł

Szczegółowe warunki konkursu - projekty do 30 000 zł (252.16 KB)

Załącznik nr 1 wzór oferty - projekty do 30 000 zł (171.69 KB)

Załącznik nr 2 karta oceny - projekty do 30 000 zł (200.2 KB)

Załącznik nr 3a plan i sprawozdanie - projekty do 30 000 zł (80 KB)

Załącznik nr 3b plan i sprawozdanie z promocji - projekty do 30 000 zł (157.94 KB)

Załącznik nr 4 - projekty do 30 000 zł (152.31 KB)

 

 

 

 

 

Metryczka publikacji