Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020.

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego - uzależnienia

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018, poz. 1492 ze zm.).

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 ze zm.), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w 2020 r.: 769 000 zł (słownie: Siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

 

Oferty można składać do dnia 6 grudnia 2019 r do godz.: 15:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej opis zadania z linkiem do naboru w systemie witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty
i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 11 grudnia 2019 r. do godz. 17.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/ -y upoważnioną/ -e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

Zadania konkursowe realizuje cel: Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport

Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”;

Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska

Cel operacyjny: III.1. „Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób”.

Cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” i wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 (Program):  Ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i/lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

Lp.

Nr zadania

z Programu/ Nr zadania
z NPZ

 

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

EDUKACJA ZDROWOTNA / PROMOCJA ZDROWIA

Cel Szczegółowy 1 Programu: Wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmiana postaw społecznych w obszarze zapobiegania uzależnieniom.

1.               

1.13./

2.2 (N)

 

ZADANIE ROCZNE

Prowadzenie działań edukacyjnych
i szkoleniowych, doskonalenie kompetencji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania narkomanii, w tym osób pracujących z dziećmi
i młodzieżą (wczesne rozpoznawanie zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznych), szkolenia różnych grup zawodowych.

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia
brak autora

155 000 (N)

od stycznia 2020 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

31 grudnia 2020 r.

personel medyczny, służby mundurowe, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, instruktorzy ZHP/ZHR, trenerzy sportowi, profilaktycy

PROFILAKTYKA

Cel Szczegółowy 2 Programu: Zmniejszenie popytu na używanie substancji psychoaktywnych, w tym NSP przez poszerzanie, udoskonalanie, upowszechnianie i wdrażanie oferty programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

2.

2.3/
3.2.1 (A)

2.3.1 (N)

ZADANIE ROCZNE

Upowszechnianie i wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży,
w szczególności programów rekomendowanych
w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia
brak autora

30 000 (A)
20 000 (N)

od stycznia 2020 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

31 grudnia 2020 r.

rodzice/ opiekunowie dzieci i młodzieży

3.

2.7/
3.2.1

(A)

 

ZADANIE ROCZNE

Prowadzenie oddziaływań i/lub realizacja programów/ projektów/ działań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej, z wykorzystaniem strategii profilaktycznych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodziców, w tym grup/osób prezentujących zachowania problemowe/ryzykowne.

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia
brak autora

104 000 (A)

od stycznia 2020 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

31 grudnia 2020 r.

mieszkańcy Miasta Gdańska,
w szczególności dzieci
i młodzież, rodzice, opiekunowie, nauczyciele

4.

2.12/
3.2.1 (A)
2.3.1 (N)

 

ZADANIE ROCZNE

Poszerzanie i udoskonalanie oferty programów profilaktycznych z zakresu uzależnień, skierowanych do dzieci i młodzieży przez:

a.        realizację programów rekomendowanych;

b.       prowadzenie profilaktycznych programów informacyjnych;

c.        prowadzenie profilaktycznych programów edukacyjnych - uczenie umiejętności społecznych  i/lub prowadzenie zajęć
z elementami socjoterapii, terapii pedagogicznej, artterapii, itp.;

d.       prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych, stanowiących integralną część całorocznej pracy profilaktycznej;

e.        prowadzenie zajęć edukacyjno – rozwojowych (warsztaty taneczne, muzyczne, teatralne itp.) stanowiących integralną część całorocznej pracy profilaktycznej;

f.        organizowanie turnusów terapeutycznych, stanowiących integralną część całorocznej pracy profilaktycznej;

g.       prowadzenie profilaktycznych programów rówieśniczych;

h.       inne działania uzasadnione potrzebami/aktualną sytuacją.

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia
brak autora

110 000 (A)
150 000 (N)

od stycznia 2020 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

31 grudnia 2020 r.

dzieci i młodzież oraz rodzice i opiekunowie, osoby pracujące
z dziećmi

5.

2.17/
3.2.2

(A)

ZADANIE ROCZNE

Realizacja programów, działań profilaktycznych opartych na metodzie pracy ulicznej – streetworking, partyworking.

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia
brak autora


100 000 (A)

od stycznia 2020 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

31 grudnia 2020 r.

 

 

dzieci i młodzież,
osoby bezdomne

REDUKCJA SZKÓD, REHABILITACJA (READAPTACJA, REINTEGRACJA)

ZDROWOTNA, SPOŁECZNA I ZAWODOWA

Cel Szczegółowy 3 Programu: Zwiększanie dostępności i skuteczności specjalistycznych świadczeń, usług, interwencji podejmowanych w celu poprawy jakości życia osób z kręgu problemów uzależnień.

6.

3.17/
3.3 (A)

ZADANIE ROCZNE

Kompleksowe Wsparcie Osób Zadłużonych – działania pomocowe skierowane do osób zadłużonych, u których problem zadłużenia powiązany
jest ze współwystępującym problemem uzależnienia od alkoholu w oparciu
o dostosowaną indywidualnie do potrzeb pomoc psychologiczną i prawną ukierunkowaną na wyjście z zadłużenia
i podjęcie terapii uzależnień.

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia
brak autora

100 000 (A)

od stycznia 2020 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

31 grudnia 2020 r.

osoby zadłużone
u których występuje problem alkoholowy, objęte działaniami Gdańskiego Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego

i Wsparcia Osób Zadłużonych

                     

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 

II PONADTO:

Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

Metryczka publikacji