Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego – uzależnienia

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3,
art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2022 poz. 1608).

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2022 poz. 1608), to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem: 940 000 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych).

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, na którym omówione zostaną zadania konkursowe, procedura konkursowa i terminy oraz kwestie, na co zwracać uwagę przy składaniu ofert, a także udzielone zostaną odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące procedury konkursowej.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams 08 grudnia 2022 r. (czwartek) w godzinach od 15:00 do 16:00. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Identyfikator spotkania: 382 181 203 460
Kod dostępu: jiuDJZ

 

Oferty można składać do dnia 27 grudnia 2022 r do godz.: 16:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej opis zadań z linkami do naboru w systemie Witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wygenerować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je do Ogłaszającego konkurs w terminie do 30 grudnia 2022 r. do godz. 12.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

Zadania konkursowe realizuje cel: Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport

Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”

Zadanie II.3.3:      Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych w tym: uzależnieniu od alkoholu
i narkotyków.

Zadanie II.3.4:      Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym w tym: uzależnieniu od hazardu, internetu i gier komputerowych.

Ponadto zadania konkursowe realizują cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin
w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” i wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: Profilaktyka uzależnień

Cel główny Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023: Zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień mieszkanek i mieszkańców Gdańska przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym.

Lp.

Nr zadania

z Programu/ Nr zadania
z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFIC
JENCI

(klient/
odbiorca)

Kierunek 1: PREWENCJA (zapobieganie) Obszar: EDUKACJA ZDROWOTNA ORAZ PODNOSZENIE KOMPETENCJI KADR

Cel Szczegółowy 1 Programu: Ograniczanie stosowania substancji psychoaktywnych, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP oraz ograniczenie skali uzależnień od zachowań.

1.

1.4./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 1

Działania informacyjne i edukacyjne, realizowane przez edukację zdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji psychoaktywnych w miejscu pracy oraz pozamedycznego stosowania produktów leczniczych i ich negatywnych następstw, upowszechnianie informacji na temat dostępu do placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych oraz ich rodzin.

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie

50 000
(25 000 A/
25 000 N)

luty
(od dnia podpisania umowy) – 31 grudzień 2023

mieszkanki
i mieszkańcy Gdańska, realizatorzy

i partnerzy Programu

2.

1.9./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 3, Uzależnienie od alkoholu Zad. 2 i 3

Przygotowanie i przeprowadzenie dla środowiska lekarskiego warsztatów z zakresu umiejętności komunikacji i wsparcie pacjentów z kręgu problemów uzależnień.

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie

50 000
(25 000 A/
25 000 N)

luty
(od dnia podpisania umowy) – 31 grudzień 2023

personel medyczny

3.

1.10./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 3, Uzależnienie od narkotyków Zad. 1

Prowadzenie działań edukacyjnych
i szkoleniowych, doskonalenie kompetencji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania narkomanii, w tym osób pracujących z dziećmi
i młodzieżą (wczesne rozpoznawanie zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznych).

Przejdź do generatora ofert — kopia

140 000 (N)

luty
(od dnia podpisania umowy) – 31 grudzień 2023

personel medyczny, służby mundurowe, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, instruktorzy ZHP/ZHR, trenerzy sportowi, profilaktycy
i inni

4.

1.12./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 3 i 4

Szkolenia realizatorów z programów rekomendowanych o sprawdzonej naukowo skuteczności.

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie

40 000
(20 000 A/
20 000 N)

luty
(od dnia podpisania umowy) – 31 grudzień 2023

realizatorzy/

partnerzy Programu

 

 

 

5.

1.13./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 1,  Uzależnienie od zachowań Zad. 1

Prowadzenie warsztatów informacyjno-edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu oraz używania innych substancji psychoaktywnych oraz/i/lub uzależnień behawioralnych
(gry, internet, hazard) i higieny cyfrowej.

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie

50 000
(25 000 A/
25 000 N)

luty
(od dnia podpisania umowy) – 31 grudzień 2023

uczniowie szkół średnich

i/lub podstawowych

6.

1.15./  Uzależnienie od zachowań Zad. 1

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, stron
i poradni internetowych lub telefonu zaufania.

Przejdź do generatora ofert — kopia

50 000 (A)

luty
(od dnia podpisania umowy) – 31 grudzień 2023

mieszkanki
i mieszkańcy Gdańska

Kierunek 1: PREWENCJA (zapobieganie) Obszar: PROFILAKTYKA
(UNIWERSALNA, SELEKTYWNA, WSKAZUJĄCA)

Cel Szczegółowy 2 Programu: Rozwój oferty profilaktycznej sprzyjającej kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.

7.

2.3./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 1 i 4

Upowszechnianie i wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży, w szczególności programów rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych oraz promocji zdrowia psychicznego.

Przejdź do generatora ofert — kopia

50 000 (A)

luty
(od dnia podpisania umowy) – 31 grudzień 2023

rodzice/ opiekunowie dzieci
i młodzieży

8.

2.10./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 1

Poszerzanie i udoskonalanie oferty programów profilaktycznych z zakresu uzależnień, skierowanych do dzieci i młodzieży przez:

a. realizację programów rekomendowanych;

b. prowadzenie profilaktycznych programów informacyjnych;

c. prowadzenie profilaktycznych programów edukacyjnych - uczenie umiejętności społecznych i/lub prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii, terapii pedagogicznej, artterapii, itp.;

d. prowadzenie zajęć edukacyjno – rozwojowych (warsztaty taneczne, muzyczne, teatralne itp.) stanowiących integralną część całorocznej pracy profilaktycznej;

e. organizowanie turnusów terapeutycznych, stanowiących integralną część całorocznej pracy profilaktycznej;

f. prowadzenie profilaktycznych programów rówieśniczych;

g. inne działania uzasadnione potrzebami/ aktualną sytuacją.

Przejdź do generatora ofert — kopia

 

łącznie

200 000
(
100 000 A/
100 000 N)

 

 

luty
(od dnia podpisania umowy) – 31 grudzień 2023

dzieci
i młodzież oraz rodzice

i opiekunowie, osoby pracujące

z dziećmi

9.

2.19./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 1 i 5

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży przejawiającej symptomy niedostosowania społecznego, zaburzeń  zachowania, trudności adaptacyjnych.

Przejdź do generatora ofert — kopia

 

70 000 (A)

 

luty
(od dnia podpisania umowy) – 31 grudzień 2023

dzieci z rodzin

z problemem

alkoholowym

i z grup

ryzyka

Kierunek 2: INTERWENCJA (pomaganie) Obszar: REDUKCJA SZKÓD, LECZENIE, REHABILITACJA
I REINTEGRACJA ZDROWOTNA, SPOŁECZNA I ZAWODOWA

Cel Szczegółowy 3 Programu: Ograniczenie szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych wynikających
ze spożywania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych

 10.

3.19./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 5

Zapewnienie pomocy specjalistycznej - terapeutycznej /psychologicznej w obszarze problemów alkoholowych w domach pomocy społecznej oraz w obszarze problemów uzależnień, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Przejdź do generatora ofert — kopia

240 000 (A)

luty
(od dnia podpisania umowy) – 31 grudzień 2023

dzieci
i młodzież, seniorzy, klienci DPS,
w tym klienci placówek pomocy społecznej, uczestnicy klubów seniora

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku
nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

II PONADTO:

Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

  • Główny Specjalista Joanna Buchholc, tel.: 58-323-67-48, e-mail: joanna.buchholc@gdansk.gda.pl
  • Inspektor Edyta Kołakowska, tel.: 58-323-67-48, e-mail: edyta.kolakowska@gdansk.gda.pl

 

Metryczka publikacji