Konkurs ofert na realizację zadań w roku 2023 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w roku 2023 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023.

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608).  

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812), spełniające kryteria oceny wskazane
w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku 2023 wynosi 830 000.00 (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy złotych).

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, na którym omówione zostaną zadania konkursowe, procedura konkursowa i terminy oraz kwestie, na co zwracać uwagę przy składaniu ofert, a także udzielone zostaną odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące procedury konkursowej.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej na platformę MS Teams 30 listopada 2022 r. (środa) w godzinach od 16:00 do 17:00. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Identyfikator spotkania: 385 721 708 257
Kod dostępu: UdMdwM

Pobierz aplikację Teams | Dołącz w Internecie

 

Oferty można składać do dnia 12 grudnia 2022 r. do godz. 16:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej lista zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wygerenować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je do Ogłaszającego konkurs w terminie do 15 grudnia 2022 r. do godz. 16.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności, będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

 

Zadania konkursowe realizują cele Programów Operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus:

PO Zdrowie Publiczne i Sport:

Cel operacyjny: II.3. Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień.

Cel operacyjny: II.4: Podniesienie jakości opieki medycznej.

PO Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska:

Cel operacyjny: III.1. „Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób” Cel operacyjny: III.5. „Podniesienie jakości systemu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej” Cel operacyjny: III.6. „Podniesienie jakości systemu integracji społecznej”

PO Edukacja:

Cel operacyjny I.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych”. Cel operacyjny I.3. „Wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży”.

Zadania konkursowe realizują cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” oraz wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ): Promocja zdrowia psychicznego.

Cel główny Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 (Program): Tworzenie lokalnego systemu zapewniającego optymalne warunki i szanse rozwoju psychicznego mieszkańców Gdańska oraz poprawę jakości życia osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, opiekunów i otoczenia społecznego w Gdańsku.

 

Lp. 

Nr zadań z NPZ w ramach celu operacyjnego  

3/cel główny, cel szczegółowy i nr zadań z  

NPOZP/Nr zadania z  

Programu 

Opis zadania konkursowego 

Kwota PLN 

Termin 

BENEFICJENCI 

Cel Szczegółowy 1 Programu: Prewencja – podniesienie wartości zdrowia psychicznego i ograniczenie zjawisk mu zagrażających.

Cel Szczegółowy 2 Programu: Interwencja - rozwój wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki.

Cel Szczegółowy 3 Programu: Integracja – utrzymanie, wzmocnienie lub powrót do pełnienia ról społecznych, odzyskanie samodzielności i aktywności społecznej na miarę możliwości.

1.

Promocja zdrowia psychicznego zad. 1/2b/1.2.1, 1.2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE ROCZNE

Promocja zdrowia psychicznego - Kampania antystygmatyzacyjna

Opracowanie i realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych oraz kampanii społecznej dotyczącej zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości, depresji, prób samobójczych i innych trudności psychicznych.

Inicjowanie projektów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałającym dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

Witkac grafika

 

 

 

 

 

 

70 000

 

 

 

 

 

II-XII 2023

 

 

 

Bezpośredni

i pośredni:

mieszkanki

i mieszkańcy Gdańska

2.

Promocja zdrowia psychicznego zad. 1/2b/1.2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE ROCZNE

Organizacja wydarzeń w związku ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego

 

Przygotowanie szeregu wydarzeń w związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który odbywa się corocznie 10 października.

 

Witkac grafika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

 

 

 

 

 

 

II -XII 2023

 

 

 

Bezpośredni

i pośredni:

mieszkanki

i mieszkańcy Gdańska

3.

Zapobieganie zachowaniom

samobójczym zad. 3/1b, 2b

/1.2.1, 1.2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE ROCZNE

Promocja zdrowia psychicznego – Kampania dotycząca prewencji samobójstw

Kampania społeczna dotycząca szeroko pojętej prewencji zachowań autoagresywnych i suicydalnych, szczególnie wśród grup, które według oficjalnych policyjnych statystyk najczęściej podejmują próby suicydalne.

Witkac grafika

 

 

 

 

 

 

100 000

 

 

 

 

 

II -XII

2023

 

Bezpośredni

i pośredni:

mieszkanki i mieszkańcy

Gdańska

4.

Promocja zdrowia psychicznego zad. 1/1b, 1e/1.3.1, 1.4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE ROCZNE

Promocja zdrowego środowiska życia i pracy

Inicjowanie działań w zakresie wsparcia dorosłych w pełnieniu ról społecznych (rodzinnych, opiekuńczych, zawodowych).

Wsparcie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży.

Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zaburzeniom więzi oraz kształtowania prawidłowej więzi w rodzinie.

Witkac grafika

 

 

 

 

 

 

 

50 000

 

 

 

 

 

II -XII

2023

Bezpośredni: mieszkanki i mieszkańcy Gdańska w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

 

Pośredni:

ich rodziny i otoczenie społeczne oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska

5.

Promocja zdrowia psychicznego zad. 1/1b, 1e/1.4.2, 1.4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE ROCZNE

Edukacja w zakresie przygotowania rodziców do porodu i opieki nad dzieckiem we wczesnym okresie życia.

 

Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zaburzeniom afektywnym, w szczególności depresji (m.in. depresje okołoporodowe).

 

Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zaburzeniom więzi oraz kształtowania prawidłowej więzi w rodzinie.

Witkac grafika

 

 

 

 

 

50 000

 

 

 

 

II -XII

2023

 

Bezpośredni:

kobiety w ciąży oraz ich partnerzy, mieszkanki i mieszkańcy Gdańska.

w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

 

Pośredni:

ich rodziny i otoczenie społeczne w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska

 

6.

Promocja zdrowia psychicznego zad. 1/1e/1.2.1, 2.3

ZADANIE ROCZNE

Organizacja wsparcia zewnętrznego dla dzieci i młodzieży w sytuacji wystąpienia kryzysu, w tym między innymi:

  • objętych systemem edukacji,
  • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Witkac grafika

 

 

 

 

 

100 000

 

 

 

 

II -XII

2023

Bezpośredni:

rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży w Gdańsku; mieszkanki i mieszkańcy Gdańska w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi; podmioty wykonujące zadania na rzecz osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi;

 

Pośredni:

dzieci i młodzież wtrudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, ich rodziny i otoczenie społeczne w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

7.

Zapobieganie zachowaniom samobójczym zad. 1, 2, 3, 4/1b/1.10, 2.2.2, 3.1.2

ZADANIE ROCZNE

Działania ukierunkowane na wsparcie dla osób po przebytych próbach samobójczych

Działania skierowane do osób po przebytych próbach suicydalnych, mające na celu zmniejszenie ryzyka podjęcia kolejnej próby.

Witkac grafika

 

 

 

 

100 000

 

 

 

II -XII

2023

Bezpośredni: mieszkanki i mieszkańcy Gdańska, dzieci i młodzież w trudnościach i kryzysach psychicznych, po próbie samobójczej

 

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne w Gdańsku.

8.

Zapobieganie zachowaniom samobójczym zad. 6/1b, 1e/1.1.3, 1.2.3

ZADANIE ROCZNE

Warsztaty/szkolenia dla nauczycieli dotyczące prewencji prób suicydalnych wśród dzieci i młodzieży

Cykl szkoleń/warsztatów dla pracowników placówek oświatowych, którego celem będzie poszerzenie wiedzy dotyczącej rozpoznawania i sposobów reagowania w sytuacji wystąpienia ryzyka kryzysu suicydalnego wśród uczniów.

Witkac grafika

 

 

 

 

 

 

50 000

 

 

 

 

 

II -XII

 2023

Bezpośredni: pracownicy gdańskich placówek oświatowych

 

Pośredni:

 ich rodziny, uczniowie, mieszkanki i mieszkańcy Gdańska, dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym i suicydalnym, ich rodzice i opiekunowie i otoczenie społeczne w Gdańsku

9.

Promocja zdrowia psychicznego zad. 1, Zapobieganie zachowaniom samobójczym zad. 3/1a, 1b/1.6.1, 2.2

ZADANIE ROCZNE

Wsparcie w kryzysie psychicznym dla osób w wieku 60+

Działania ukierunkowane na budowanie siły i odporności psychicznej w trudnym okresie niosącym wiele zmian w życiu zawodowym i prywatnym. Zadanie obejmujące także różnego typu interwencje dla osób potrzebujących specjalistycznej pomocy (zmagających się z zaburzeniami psychicznymi).

Witkac grafika

 

 

 

 

 

 

 

80 000

 

 

 

 

 

 

II -XII

2023

Bezpośredni: mieszkanki i mieszkańcy Gdańska w wieku 60+ w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

 

Pośredni: ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne w Gdańsku

10.

Promocja zdrowia psychicznego zad. 1, Zapobieganie zachowaniom samobójczym zad. 1/1b, 1e/1.2, 2.4.1

ZADANIE ROCZNE

Upowszechnienie środowiskowych form interwencji

Inicjowanie i realizacja programów streetworkerskich.

Kompleksowe działania mające na celu wielowymiarowe przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym, osobowości, w tym przede wszystkim depresji, próbom samobójczym, samookaleczeniom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży.

Podniesienie odporności psychicznej wśród dzieci i młodzieży jako jednego z głównych czynników ochronnych przed występowaniem problemów emocjonalnych i zachowań suicydalnych.

Witkac grafika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 000

 

 

 

 

 

 

 

 

II -XII

2023

Bezpośredni: mieszkanki i mieszkańcy Gdańska, dzieci i młodzież w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

 

Pośredni:

 ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 

II PONADTO:

Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

Metryczka publikacji