Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konkurs ofert na realizację zadań w roku 2022 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025 oraz Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017 – 2025.

Konkurs ofert na realizację zadań w roku 2022 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025 oraz Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017 – 2025.

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w roku 2022 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025 oraz Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017 – 2025.

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1956, 2469).  

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku 2022 wynosi 1 424 500,00  zł

Oferty można składać do dnia 9 lutego 2022 r. do godz. 17:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej lista zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 14 lutego 2022 r. do godz. 16.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

 

ZMNIEJSZANIE RYZYKA ROZWOJU CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr celu i zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

Cel Szczegółowy 1 Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021- 2025: Zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń.

 

Cel Operacyjny 1 Narodowego Programu Zdrowia: Profilaktyka nadwagi i otyłości.

1.        

1.1 / 1.14

Program zdrowotny w zakresie prewencji
i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży.

Główne działania:

  • przeprowadzenie kompleksowego badania  przesiewowego   w populacji 6,9-11 i 14-latków z Gdańska w trzech kolejnych latach,
  • przeprowadzenie interwencji przesiewowej i edukacyjnej u około 70% dzieci w wybranych rocznikach,
  • przekazanie dzieciom indywidualnego planu postępowania zdrowotnego
    z rekomendacjami dotyczącymi stylu życia w zakresie aktywności fizycznej, żywienia,
Przejdź do generatora ofert

2022

– 800 000,00

 

III – XII. 2022

Odbiorcy bezpośredni:

Dzieci w wieku 6 lat, 9-11 lat oraz 14 lat, system badań zgodny z rokiem szkolnym

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

2.        

1.1 / 1.14

Długofalowa ocena skuteczności Programu 6-10-14 dla Zdrowia oraz innych programów miejskich dedykowanych populacji pediatrycznej.

 

Główne działania:

  • Przeprowadzenie badania w populacji 18-latków (młodzież urodzona między 2003 a 2005 rokiem),
  • Przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących stylu życia, zachowań zdrowotnych, zachowań ryzykowanych oraz czynników ryzyka u młodzieży. Badanie będzie przeprowadzone na początku interwencji zdrowotnej,
  • Przekazanie każdej przebadanej osobie  indywidualnego planu postępowania zdrowotnego. Przygotowanie w formie karty wyniku informacji zwrotnej
    o ocenie badanych parametrów oraz przekazanie materiałów edukacyjnych wzmacniających pozytywne zachowania prozdrowotne oraz informacji o ewentualnych deficytach zdrowotnych wraz z zaleceniami.
Przejdź do generatora ofert

2022

– 250 000,00

III – XII. 2022

Odbiorcy bezpośredni:

młodzież 18-letnia (17,5-18,5 r.ż. system badań zgodny
z rokiem szkolnym – uczniowie badani
w III i IV klasie szkoły ponadpodstawowej (dot. młodzieży uczącej się wg schematu wprowadzonego przez reformę oświaty) oraz III klasie szkoły ponadgimnazjalnej - uczniowie szkół
z terenu miasta Gdańska. Niezbędnym kryterium kwalifikacji będzie zgoda rodziców
i młodzież (w przypadku <18l.) lub tylko zgoda młodzieży (>18l.) na przeprowadzenie badania przesiewowego

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

             

 

REALIZACJA WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr celu i zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

Cel Szczegółowy 3 Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021- 2025: Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)

 

Cel Operacyjny 4 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.

 

     3.

3.8 / 4.1

KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Realizacja warsztatów edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy, kierowanych do różnych grup odbiorców. Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska, uczących pierwszej pomocy.

Przejdź do generatora ofert

 

199 500,00

 

III-XII 2022

Odbiorcy bezpośredni:

Mieszkanki i mieszkańcy Gdańska

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

             

 

ZMNIEJSZANIE RYZYKA ROZWOJU CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr celu i zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

Cel Szczegółowy 1 Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021- 2025: Zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń

Cel szczegółowy 3 Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021- 2025: Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)

 

Cel Operacyjny 4 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.

       4.

1.1, 1.2, 1.3, 3.1 / 4.1, 4.5

PROFILAKTYKA

1.1.Wspieranie projektów badań przesiewowych dotyczących wykrywania behawioralnych czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych wśród różnych grup wiekowych – organizacja i prowadzenie kampanii informacyjnych oraz innych działań z zakresu edukacji publicznej w obszarze promocji zdrowia.

1.2.Realizacja lub wsparcie interwencji zdrowotnych ukierunkowanych na redukcję czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych w różnych grupach wiekowych – organizacja i prowadzenie kampanii informacyjnych oraz innych działań z zakresu edukacji publicznej w obszarze promocji zdrowia.

1.3.Realizacja lub wsparcie projektów i kampanii społecznych promujących profilaktykę chorób zakaźnych - organizacja i prowadzenie kampanii informacyjnych oraz innych działań z zakresu edukacji publicznej w obszarze promocji zdrowia.

EDUKACJA ZDROWOTNA

3.1. Prowadzenie i wspieranie kampanii edukacyjnych dotyczących pozytywnych zachowań prozdrowotnych, w tym szczepień ochronnych - organizacja i prowadzenie kampanii informacyjnych oraz innych działań z zakresu edukacji publicznej w obszarze promocji zdrowia

Przejdź do generatora ofert

 

80 000,00

 

 

III-XII 2022

 

 

Odbiorcy bezpośredni:

Mieszkanki i mieszkańcy Gdańska

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

 

WSPARCIE PROKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr celu i zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Cel Szczegółowy 3 Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020: Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)

Cel Operacyjny 5 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ): Wyzwania demograficzne

 

5.

3.5 / 5.1

Moduł edukacji zdrowotnej - skierowany do młodzieży obojga płci, uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych miasta Gdańska (niepełnoletni – za uprzednią, pisemną zgodą rodziców/ opiekunów prawnych), młodych dorosłych mieszkanek i mieszkańców Gdańska; dotyczący zdrowia seksualnego człowieka oraz pełnienia odpowiednich ról w rodzinie. Zajęcia edukacyjne skierowane do grup warsztatowych nie większych niż klasa szkolna - prezentacyjne, warsztaty, metody aktywnego przekazywania wiedzy oparte o aktualny poziom wiedzy medycznej zarówno w zakresie treści jak i formy przekazu.

 

W/ w zadania realizowane zgodnie z opisem programu i materiałami, w tym szczegółowymi scenariuszami zajęć, stanowiącymi Załączniki nr 11 – nr 26 do Zarządzenia o konkursie.

Przejdź do generatora ofert

 

35 000,00

 

III–VI
2022

 

Odbiorcy bezpośredni:

uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych miasta Gdańska (niepełnoletni – za uprzednią, pisemną zgodą rodziców/ opiekunów prawnych), młodzi dorośli mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

6.

3.5 / 5.1

Opracowanie/aktualizacja materiałów do realizacji programu edukacji zgodnie
z założeniami do programu edukacji w zakresie zdrowia prokreacyjnego młodzieży w formie elektronicznej wraz z drukiem i dostarczeniem broszur dla młodzieży w liczbie 10 000 sztuk oraz ulotek dla rodziców w liczbie 16 000 sztuk.

Przejdź do generatora ofert

 

60 000,00

 

 

III-VI
2022

 

Odbiorcy bezpośredni:

Uczniowie i uczennice klas pierwszych szkół ponadpodstawowych miasta Gdańska (niepełnoletni – za uprzednią, pisemną zgodą rodziców/ opiekunów prawnych), młodzi dorośli mieszkańcy i mieszkanki Gdańska, ich rodzice/opiekunowie prawni

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

             

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 

II PONADTO:

Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

Metryczka publikacji