Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022

Konkurs ofert na realizację zadań w latach 2022-2024 z zakresu zdrowia publicznego – uzależnienia (dogrywka)

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2021 poz. 1956,2469).

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2021 poz. 1956, 2469), to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z 2021 r., poz. 1038, 1243, 1535, 2490, z 2022 r. poz. 857), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań w latach 2022-2024 objętych konkursem:
4 166 531 zł (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych) w tym: w roku 2022 – 1 487 531 zł, w roku 2023 – 1 620 000 zł, w roku 2024 – 1 059 000 zł.

Oferty można składać do dnia 10 czerwca 2022 r do godz.: 16:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej opis zadania z linkami do naborów w systemie Witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 15 czerwca 2022 r. do godz. 17.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/ -y upoważnioną/ -e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli
w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

Zadania konkursowe realizuje cel: Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport

Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”

Zadanie II.3.3:      Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych w tym: uzależnieniu od alkoholu
i narkotyków.

Zadanie II.3.4:      Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym w tym: uzależnieniu od hazardu, internetu i gier komputerowych.

Ponadto zadania konkursowe realizują cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin
w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” i wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: Profilaktyka uzależnień

Cel główny Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022: Zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień mieszkanek i mieszkańców Gdańska przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym.

Lp.

Nr zadania

z Programu/ Nr zadania
z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFIC
JENCI

(klient/
odbiorca)

Kierunek 1: PREWENCJA (zapobieganie) Obszar: EDUKACJA ZDROWOTNA ORAZ PODNOSZENIE KOMPETENCJI KADR

Cel Szczegółowy 1 Programu: Ograniczanie stosowania substancji psychoaktywnych, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP oraz ograniczenie skali uzależnień od zachowań.

1.

1.4./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 1

ZADANIE ROCZNE

Działania informacyjne i edukacyjne, realizowane przez edukację zdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji psychoaktywnych w miejscu pracy oraz pozamedycznego stosowania produktów leczniczych i ich negatywnych następstw, upowszechnianie informacji na temat dostępu do placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych oraz ich rodzin.

Przejdź do generatora ofert — kopia
 

łącznie

40 000
(20 000 A/
20 000 N)

sierpień
(od dnia podpisania umowy) – 31 grudzień 2022

mieszkanki
i mieszkańcy Gdańska, realizatorzy

i partnerzy Programu

2.

1.9./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 3,  Uzależnienie od alkoholu Zad. 2 i 3

ZADANIE ROCZNE

Przygotowanie i przeprowadzenie dla środowiska lekarskiego warsztatów z zakresu umiejętności komunikacji i wsparcie pacjentów z kręgu problemów uzależnień.

Przejdź do generatora ofert — kopia
 

łącznie

40 000
(20 000 A/
20 000 N)

sierpień
(od dnia podpisania umowy) – grudzień 2022

personel medyczny

3.

1.12./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 3 i 4

ZADANIE ROCZNE

Szkolenia realizatorów z programów rekomendowanych o sprawdzonej naukowo skuteczności.

Przejdź do generatora ofert — kopia
 

łącznie

40 000
(20 000 A/
20 000 N)

sierpień
(od dnia podpisania umowy) – grudzień 2022

realizatorzy/

partnerzy Programu

 

4.

1.14./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 1, Uzależnienie od zachowań zad. 1

ZADANIE ROCZNE

Prowadzenie warsztatów informacyjno-edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu oraz używania innych substancji psychoaktywnych (dla uczniów szkół podstawowych) oraz uzależnień behawioralnych (gry, internet, hazard)
i higieny cyfrowej (dla uczniów szkół średnich).

Przejdź do generatora ofert — kopia
 

łącznie

50 000
(25 000 A/
 25 000 N)

sierpień
(od dnia podpisania umowy) – 31 grudzień 2022

uczniowie szkół średnich

i podstawowych

5.

1.16./ Uzależnienie od zachowań zad. 1

ZADANIE ROCZNE

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, stron
i poradni internetowych lub telefonu zaufania.

Przejdź do generatora ofert — kopia
 

150 000 (A)

sierpień
(od dnia podpisania umowy) – 31 grudzień 2022

mieszkanki
i mieszkańcy Gdańska

6.

1.17./  Uzależnienie od narkotyków zad. 1 i 2, Uzależnienie od zachowań zad. 1,  Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 1 i 5

ZADANIE WIELOLETNIE

Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego z obszaru uzależnienia od alkoholu, narkomanii oraz uzależnień od czynności, w tym aplikacja mobilna.

Przejdź do generatora ofert — kopia
 

łącznie

534 000
(267 000A/
  267 000 N),

w tym:

2022 – 200 000

2023 – 200 000

2024 – 134 000

lipiec
(od dnia podpisania umowy) 2022 –
31 sierpień 2024

mieszkanki
i mieszkańcy Gdańska

Kierunek 1: PREWENCJA (zapobieganie) Obszar: PROFILAKTYKA
(UNIWERSALNA, SELEKTYWNA, WSKAZUJĄCA)

Cel Szczegółowy 2 Programu: Rozwój oferty profilaktycznej sprzyjającej kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.

7.

2.2./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 4

ZADANIE WIELOLETNIE

Realizacja programu rekomendowanego (GBG) „Gra w dobre zachowania” jako systemowe wsparcie profilaktyczne i wychowawcze dzieci
w wieku wczesnoszkolnym realizowanego na terenie placówek oświatowych (klasy początkowe szkół podstawowych).

Przejdź do generatora ofert — kopia
 

łącznie

1 395 000
(697 500 A/
 697 500 N),

w tym:

2022 – 360 000

2023 – 690 000

2024 – 345 000

 

lipiec 2022
(od dnia podpisania umowy) – 30 czerwiec 2024

dzieci, rodzice/
opiekunowie

8.

2.3./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 1 i 4

ZADANIE ROCZNE

Upowszechnianie i wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży, w szczególności programów rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych oraz promocji zdrowia psychicznego.

Przejdź do generatora ofert — kopia
 

łącznie

72 700
(36 350 A/
36 350 N)

 

sierpień

(od dnia podpisania umowy) – grudzień 2022

rodzice/ opiekunowie dzieci
i młodzieży

9.

2.9./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 1, 3, 4,
5 i 6

ZADANIE ROCZNE

Nowe inicjatywy z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności związane z koniecznością zapewnienia wsparcia wynikającego ze skutków długotrwałej pandemii Covid-19 w obszarze zdrowia psychicznego i profilaktyki uzależnień. 

Przejdź do generatora ofert — kopia
 

łącznie

57 000

(50 000 A/
7 000 N)

sierpień

(od dnia podpisania umowy) – grudzień 2022

mieszkańcy Miasta

Gdańska

10.

2.10./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 1

ZADANIE ROCZNE

Poszerzanie i udoskonalanie oferty programów profilaktycznych z zakresu uzależnień, skierowanych do dzieci i młodzieży przez:

a. realizację programów rekomendowanych;

b. prowadzenie profilaktycznych programów informacyjnych;

c. prowadzenie profilaktycznych programów edukacyjnych - uczenie umiejętności społecznych i/lub prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii, terapii pedagogicznej, artterapii, itp.;

d. prowadzenie zajęć edukacyjno – rozwojowych (warsztaty taneczne, muzyczne, teatralne itp.) stanowiących integralną część całorocznej pracy profilaktycznej;

e. organizowanie turnusów terapeutycznych, stanowiących integralną część całorocznej pracy profilaktycznej;

f. prowadzenie profilaktycznych programów rówieśniczych;

g. inne działania uzasadnione potrzebami/ aktualną sytuacją.

Przejdź do generatora ofert — kopia
 

 

łącznie

131 164
(
65 582 A/
65 582 N)

 

 

sierpień

(od dnia podpisania umowy) – grudzień 2022

dzieci
i młodzież oraz rodzice

i opiekunowie, osoby pracujące

z dziećmi

Kierunek 2: INTERWENCJA (pomaganie) Obszar: REDUKCJA SZKÓD, LECZENIE, REHABILITACJA
I REINTEGRACJA ZDROWOTNA, SPOŁECZNA I ZAWODOWA

Cel Szczegółowy 3 Programu: Ograniczenie szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych wynikających
ze spożywania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych

11.

3.9./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 6

ZADANIE WIELOLETNIE

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Przejdź do generatora ofert — kopia
 

łącznie

636 667 (A),

w tym:

2022 – 76 667

2023 – 280 000

2024 – 280 000

 

wrzesień 2022 –

30 czerwiec 2024

ofiary przemocy domowej

(dorośli
i dzieci)

12.

3.14./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 7

ZADANIE WIELOLETNIE

Realizacja programów/projektów z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób dorosłych wychowujących się w rodzinach
z problemem alkoholowym (DDA- syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika).

Przejdź do generatora ofert — kopia
 

łącznie

700 000 (A),

w tym:

2022 – 100 000

2023 – 300 000

2024 – 300 000

wrzesień 2022 –
31 grudzień 2024

osoby

z syndromem DDA

13.

3.19./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 5

ZADANIE WIELOLETNIE

Zapewnienie pomocy specjalistycznej - terapeutycznej /psychologicznej w obszarze problemów alkoholowych w domach pomocy społecznej oraz w obszarze problemów uzależnień w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Przejdź do generatora ofert — kopia
 

łącznie

270 000 (A),

 

w tym:

2022 – 120 000

2023 – 150 000

 

sierpień 2022
(od dnia podpisania umowy) – 30 czerwca 2023

dzieci
i młodzież, seniorzy, klienci DPS,
w tym klienci placówek pomocy społecznej, uczestnicy klubów seniora

Kierunek 3: ORGANIZACJA PROGRAMU i ZADANIA REGULACYJNE Obszar: WZMACNIANIE ZASOBÓW, SYNERGIA DZIAŁAŃ ORAZ ZADANIA REGULACYJNE

Cel Szczegółowy 4 Programu: Optymalizacja systemu planowania, monitorowania i kontrolowania realizacji Programu oraz wzmacnianie synergii działań i współpracy podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie uzależnieniom

14.

4.9./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 1

ZADANIE ROCZNE

Organizacja i przeprowadzenie debaty publicznej dotyczącej coraz wyższej dostępności ekonomicznej alkoholu oraz dostępności alkoholu dla osób młodych i zbadanie postaw wobec ograniczania dostępności do alkoholu.

Przejdź do generatora ofert — kopia
 

50 000 (A)

sierpień

(od dnia podpisania umowy) – grudzień 2022

mieszkanki
i mieszkańcy Gdańska

             

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

II PONADTO:

Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

  • Główny Specjalista Joanna Buchholc, tel.: 58-323-67-48, e-mail: joanna.buchholc@gdansk.gda.pl

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022, na którym omówione zostaną zadania konkursowe, procedura konkursowa i terminy oraz kwestie, na co zwracać uwagę przy składaniu ofert, a także udzielone zostaną odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące procedury konkursowej. 

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams w dn. 6 czerwca 2022r. tj. poniedziałek w godzinach od 16:00 do 17:00.

Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:  

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

 

Metryczka publikacji