Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konkurs ofert na realizację w latach 2022 – 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego – badania przesiewowe, działania edukacyjne, szczepienia p/HPV, szczepienia p/grypie

Konkurs ofert na realizację w latach 2022 – 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025

Konkurs ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025.

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2022 r., poz. 1608) oraz art. 48b ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1285 ze zm.).

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2022 r. poz. 1608), to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327, 1265), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku:

  • 2022 wynosi 2 641 350,00 zł
  • 2023 wynosi 3 914 134,00 zł
  • 2024 wynosi 3 935 856,00 zł
  • 2025 wynosi 1 525 308,00 zł

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, na którym omówione zostaną zadania konkursowe, procedura konkursowa i terminy oraz kwestie, na co zwracać uwagę przy składaniu ofert, a także udzielone zostaną odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące procedury konkursowej.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej na platformę MS Teams 6 września 2022 r. w godzinach od 15:00 do 16:00. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Identyfikator spotkania: 316 486 815 904
Kod dostępu: MMxTsF

 

 

Oferty można składać do dnia 13 września 2022 r. do godz. 15:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej lista zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 16 września 2022 r. do godz. 15.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

ZMNIEJSZANIE RYZYKA ROZWOJU CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr celu i zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

Cel Szczegółowy 1 Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021- 2025: Zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń.

Cel Operacyjny 4 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.

1.       1.

1.1 / 4.1

 PROFILAKTYKA

Działania edukacyjne w zakresie krótkowzroczności oraz badania przesiewowe  metodą fotoscreeningu wykrywające ryzyko wad wzroku lub
niedowidzenia u ok 70% populacji dzieci
5-letnich (ur. w 2017 r.) uczęszczających do
gdańskich przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Przejdź do generatora ofert
 

 

130 000,00

 

X-XII 2022

Odbiorcy bezpośredni:

Mieszkanki i mieszkańcy Gdańska

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

2.       2.

1.5,  / 4.5

PROFILAKTYKA

Realizacja Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdańska na lata 2019 – 2025, zwiększenie odporności osobniczej na zakażenia wirusem HPV dziewcząt i chłopców w wieku 12 lat oraz
zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie
zapobiegania chorobom nowotworowym
i zakażeniom wywołanym przez wirusy
brodawczaka ludzkiego chłopców i dziewcząt
w wieku 12 lat w latach 2022-2025
 w Gdańsku.

Przejdź do generatora ofert
 

 

 

łącznie:

8 325 000,00

w tym:

2022 –

1 425 000,00

2023 –

2 775 000,00

2024 –

2 775 000,00

 2025 –

1 350 000,00

 

X 2022 -VI 2025

 

Odbiorcy bezpośredni:

Mieszkańcy Gdańska urodzeni w latach 2010 - 2012

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

3.       3.

1.5 / 4.5

PROFILAKTYKA

Realizacja Programu polityki zdrowotnej „Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia. Program na lata 2020 – 2025”.  Zwiększenie odporności osobniczej na zakażenia wirusem grypy w populacji gdańszczanek i gdańszczan w wiekuj 65 lat i więcej oraz zwiększenie wiedzy w zakresie zapobiegania grypy.

Przejdź do generatora ofert
 

 

łącznie:

3 561 648,00

w tym:

2022 –

1 086 350,00

2023 –

1 139 134,00

2024 –

1 160 856,00

2025 –

175 308,00

 

X 2022 - III 2025

 

 

Odbiorcy bezpośredni:

Osoby w wieku 65 lat
i więcej

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 

II PONADTO:

Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

Metryczka publikacji