Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Informujemy, że zgodnie z § 1 Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XXXIV/970/09 z dnia 26.03.2009 r.

Informujemy, że zgodnie z § 1 Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XXXIV/970/09 z dnia 26.03.2009 r.:
1. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. otwiera się likwidację Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 5, zwanego dalej ?Centrum".
2. Ustala się termin zakończenia działalności i zamknięcia likwidacji Centrum na dzień 30 czerwca 2009 r.
3.W okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia zakończenia postępowania likwidacyjnego zadania objęte zakresem działania Centrum realizowane będą na dotychczasowych zasadach.
4. Dalszą, nieprzerwaną realizację świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Centrum z zachowaniem ich dotychczasowego zakresu, rozmiaru, profilu, jakości i dostępności zapewni Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Oliwskiej 62, zwana dalej ?MPTUiW".
5. Prawa i obowiązki Centrum, z chwilą zamknięcia likwidacji, stają się prawami i obowiązkami nowo utworzonej jednostki budżetowej pod nazwą ?Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień" z siedzibą przy ul. Dyrekcyjnej 5, zwanej dalej ?GCPU", z wyjątkiem praw i obowiązków, które na mocy odrębnych przepisów wygasają.

Likwidator
Adam P. Landowski

metryczka publikacji