Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Gdańska Rada Oświatowa pozytywnie zaopiniowała zmiany w gdańskich placówkachGdańska Rada Oświatowa pozytywnie zaopiniowała zmiany w gdańskich placówkach
Na ostatnim posiedzeniu członkowie Gdańskiej Rady Oświatowej poparli kierunek zmian w organizacji pracy przedszkoli oraz wprowadzenia do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Sobieskiego nowego gospodarza, którym będzie Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

- Od dłuższego czasu w środowisku oświatowym postuluje się zwiększenie autonomii dyrektorów placówek i ograniczenie barier biurokratycznych znacząco utrudniających sprawne i efektywne zarządzanie szkołami, a tym samym podnoszenie jakości świadczonych usług. Przygotowane projekty uchwał, które pozytywnie zaopiniowała Gdańska Rada Oświatowa, są pierwszym krokiem do wyjścia naprzeciw tym postulatom. Mamy nadzieję na optymalne gospodarowanie środkami i lepsze dostosowywanie oferty do potrzeb adresatów: dzieci i młodzieży. Będziemy się tym działaniom przyglądać bardzo uważnie i poddawać je ocenie – powiedziała dyrektor Wydziału Edukacji Regina Białousów.

Jeśli na majowej sesji gdańscy rajcy zatwierdzą ten kierunek zmian, to od września przy ulicy Sobieskiego rzemieślnicy będą przygotowywali kadry, które w przyszłości zasilą ich zakłady. W sytuacji niedoborów kadrowych, z którymi stykają się przedsiębiorstwa szczególnego znaczenia nabiera ścisła i stała współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Pracodawcy pragną mieć większy wpływ na sposób i zakres zdobywania przez uczniów wiedzy teoretycznej i praktycznej. Pierwszym przykładem nowej aktywności w tym zakresie jest właśnie wniosek, z jakim wystąpiła do Prezydenta Miasta Gdańska Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku w sprawie utworzenia publicznego zespołu szkół w miejsce Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. O planowanych zmianach zostali poinformowani rodzice uczniów, natomiast kadra zaakceptowała warunki zaproponowane przez nowy organ prowadzący.

Nowe organy prowadzące mają mieć również gdańskie przedszkola nr: 18, 19, 27, 37, 45, 65, 70, 76. Jeśli gdańscy rajcy przyjmą przygotowane uchwały, miasto przekaże zainteresowanym dyrektorom majątek placówki, którą będą prowadzili jako podmiot niepubliczny. Na mocy umowy z miastem dyrektorzy będą zobowiązani do zagwarantowania: realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, rozszerzonej oferty zajęć dodatkowych zgodnie z oczekiwaniami rodziców oraz możliwościami rozwojowymi dzieci oraz utrzymania wysokości opłat za pobyt w przedszkolu na dotychczasowym poziomie (zmiana opłat uzależniona będzie od wzrostu kosztów utrzymania placówki). Ponadto podmiot, który będzie prowadził niepubliczne przedszkole, zobowiązany będzie do współpracy z gminą w realizacji elektronicznego systemu naboru do przedszkola, dbałości o powierzone mienie zgodnie z przepisami BHP i p-poż., usuwania usterek i awarii we własnym zakresie oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry z wykorzystaniem dotychczasowych zasobów.

Podczas posiedzenia Gdańskiej Rady Oświatowej przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podziękowała władzom miasta za przekazywanie miejskich placówek do prowadzenia innym podmiotom na drodze konsultacji społecznych z uwzględnieniem opinii wszystkich zainteresowanych stron: dyrektorów, rodziców dzieci, kadry pedagogicznej i administracyjnej.

Z uwagi na wymogi prawne placówki będą przekazane zainteresowanym podmiotom po podjęciu przez Radnych Miasta Gdańska uchwały likwidacyjnej. Zgodnie z procedurą uchwały intencyjne uzyskały już akceptację Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Gdańska Rada Oświatowa jest ciałem społecznym o charakterze doradczym i opiniującym. Skupia praktyków i ekspertów z dziedziny oświaty, których wiedza i doświadczenie służy rozwojowi gdańskiej edukacji. Gdańska Rada Oświatowa stanowi wsparcie dla gdańskich radnych w wypracowywaniu dobrej polityki oświatowej naszego miasta. Została powołana 30 sierpnia 2007 roku przez Radę Miasta Gdańska, na podstawie zapisów Ustawy o systemie oświaty. Do jej zadań należy: badanie potrzeb oświatowych i przygotowywanie projektów ich zaspokajania, opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących gdańskiej oświaty, w tym również projektów sieci publicznych szkół i przedszkoli. Aby zapewnić wszechstronną i rzeczową weryfikację koncepcji rozwoju oświaty do Gdańskiej Rady Oświatowej zaproszono 32. rekomendowanych specjalistów.

metryczka publikacji