Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zgłoś kandydaturę do Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza - termin zgłoszeń – 13 czerwca 2022 r.

Prezydent Miasta Gdańska na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 842/22 z dnia 9 maja 2022 r. zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania Wniosków Nominacyjnych o przyznanie V edycji Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza w obszarze działań na rzecz praw człowieka w Gdańsku.

Uwaga: termin zgłoszeń nominacji do nagrody upływa w dniu 13 czerwca 2022 roku o godz. 16.00.

Mając na względzie chęć uhonorowania postaw, które przyczyniają się do krzewienia idei równości i różnorodności oraz:

  1. zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a przede wszystkim to, że „uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata”, a także, iż „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.”, oraz
  2. świadomość, że osoby mieszkające w Gdańsku są otwarte, odpowiedzialne za swoje miasto oraz dumne ze swojej tożsamości i wielokulturowego dziedzictwa, a Gdańsk jest miejscem przyjaznym, gdzie każda osoba może znaleźć swój dom, czuć się bezpiecznie i być szanowaną,
  3. pragnienie docenienia wkładu Pawła Adamowicza w budowanie miasta otwartego dla wszystkich oraz jego wyjątkowego zaangażowania w realizację idei solidarności, wolności, otwartości i równości w  Gdańsku, ustanawia się Gdańską Nagrodę Równości im. Pawła Adamowicza.

Gdańska Nagroda Równości im. Pawła Adamowicza przyznawana jest osobie fizycznej za działalność w czasie ostatniego roku przed jej przyznaniem, tj. 2021, w obszarze:

  1. kreowania nowatorskich pomysłów, śmiałych idei, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska,
  2. codziennej wytężonej pracy na rzecz równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska,
  3. za bohaterski czyn w obronie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej lub godności ludzkiej, z narażeniem własnego interesu, zdrowia lub życia.

Wnioski nominacyjne o przyznanie nagrody, z odpowiednim uzasadnieniem, może składać każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdańska oraz organizacje pozarządowe, działające na rzecz gdańszczan i gdańszczanek. Wnioski powinny zawierać uzasadnienie, uwiarygadniające dokonania osoby nominowanej i ich znaczenie dla społeczności Gdańska.

Kandydaturę do Nagrody należy zgłosić na formularzu Wniosku Nominacyjnego, w nieprzekraczalnym terminie do 13 czerwca 2022 roku, godz. 16.00.

Wnioski do Nagrody należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie z załącznikami z dopiskiem „Kandydatura do Gdańskiej Nagrody Równości – Wydział Rozwoju Społecznego” oraz adnotacją „nie otwierać” oraz drogą elektroniczną na adres: grrt@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku edytowalnym, bez załączników), w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Zarówno w przypadku przesłania wniosków drogą elektroniczną i pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wersję papierową należy złożyć w:

  1. Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12,
  2. lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Barbara Borowiak, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80- 103 Gdańsk.

Wnioski złożone bądź przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Społecznego pod nr tel. 58 526 80 09 lub adresem: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl.

Do pobrania:

Zarządzenie nr 842/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 09.05.2022 r. w sprawie ustanowienia Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza oraz ustalenia regulaminu jej przyznawania

Regulamin Gdańskiej Nagrody Równości za rok 2021 (223 KB)

Wniosek Nominacyjny do Gdańskiej Nagrody Równości za 2021 wersja cyfrowo dostępna (20.88 KB)

Metryczka publikacji