Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie w sprawie postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku działając w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku

ZAWIADAMIA:

 że z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, zapoznanie się z wnioskami,  postanowieniami i decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach możliwe jest jedynie drogą elektroniczną, po wcześniejszym przesłaniu wniosku na adres wosr@gdansk.gda.pl lub umg@gdansk.gda.pl,

oraz

że obwieszczenia i zawiadomienia o toczących się postępowaniach zamieszczane będą do odwołania tylko na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tut. organu.

Metryczka publikacji