Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 283)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu w dniu 05.03.2020r. decyzji nr WUiA-V.6740.2116-4.2019.AB.457754 o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, D i E wraz z częścią usługową w parterze budynku D, garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 141/2, 143/7, 158/4, 158/6, 157/2, 157/3, 143/9, 159/3, 159/5, 159/8, 159/11, 155/6, 143/4 obr. 079 przy ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji, zamieszczonej w załączeniu do obwieszczenia opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

decyzja pdf (873.27 KB)

Metryczka publikacji