Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków ulicy Przędzalniczej

Na podstawie art. 3 pkt 1-2, art.9 ust. 1 art.89 pkt 2. art. 91 ust 4 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 t.j. ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz 2096, t.j. ze zm.)

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego następującej nieruchomości:

Ulicy Przędzalniczej w miejscowości Gdańsk (gm. M. Gdańsk. Pow. M. Gdańsk), na odcinku pomiędzy ul. Św. Ducha i ul. Szeroka, na działce 207, część działki 223/22, cześć działki 168, obręb 0089 – jej historycznego przebiegu zgodnie z planem Bushego, geometrii ulicy oraz historycznego materiału t.j. kamiennej kostki rzędowej i kamiennych krawężników.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne zostało wszczęte z urzędu.

Zgodnie z art. 10a ust. 1-2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Zakaz ten dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie.

Na podstawie art.9 ust 3b cyt. wyżej ustawy informację o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru do czasu ostatecznego zakończenia tego postępowania podaje się do publicznej wiadomości na stornie biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku.

Plik do pobrania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Przędzalnicza (365.52 KB)

Metryczka publikacji