Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm) Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Sebastiana Siewert z dnia 28.07.2017r. nr rejestru RPW/237075/2017, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie oświetlenia w Gdańsku przy ul. Mazurskiej, Orlej i Puławskiego na działkach nr 109/1, 170, 128, 130/1 obręb 0034 i na działce nr 25/1 obręb 0022.

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w pokoju 439 (poniedziałki w godz. od 8ºº do 16oo , środy od 8ºº do 17ºº , czwartki od 8ºº do 9ºo i od 14ºº do 16ºo oraz piątki od 8ºº do 15ºº ).

Metryczka publikacji