Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zarządzenie Nr 748/12 Prezydenta Miasta Gdańska dnia 18 maja 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej będącej pasem drogowym drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska

Zarządzenie Nr 748/12
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 18 maja 2012r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej będącej pasem drogowym drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, której zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym pod obiekt handlowy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, i Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), Dz. U. z 2008 r., Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz.1458, Dz. U z 2009r. Nr 52, poz. 420, Dz. U z 2009r. Nr 157, poz.1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146,Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149,poz. 887, Nr 217 poz.1281) art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651, zmiany: Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675,Nr 143,poz. 963,Nr 155,poz. 1043, Nr 197 poz.1307,Nr 200 poz.1323, Dz. U. z 2011r. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz. 1337) oraz § 10 Uchwały Nr XIV/187/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska, §1f, §2, §4 Zarządzenia Nr 1300/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych lub ich części o przeznaczeniu innym niż rolnicze, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska oraz §2 ust1 pkt3, §3, §5, §7 pkt. 5 Zarządzenia Nr 769/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25.06.2007r. w sprawie ustalenia zasad wysokości stawek czynszu za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.
zarządza się, co następuje:
§ 1
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Gdańska, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, której zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym w celu umieszczenia w nim obiektu handlowego, szczegółowo określonej w załączniku nr 1 i 2 (załącznik graficzny 2a) do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykaz nieruchomości określonej § 1 niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu zamieszcza się w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
/-/ Maciej Lisicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Do pobrania:

Metryczka publikacji