Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zarządzenie Nr 712/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu

Zarządzenie Nr 712/18

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie  w sprawie   powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 i ustalenia regulaminu pracy Komisji

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875, 2232, zm. z 2018 poz.130), art. 2, art.13 pkt 3 art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2017 poz. 2237 i 2371) oraz pkt X załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 544/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 kwietnia 2018 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018, zarządza się, co następuje:

1. W § 1  Zarządzenia NR 701/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2018 r.  w sprawie   powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 i ustalenia regulaminu pracy Komisji , wprowadza się następujące zmiany :

1)    Do składu  komisji konkursowej powołuje się  Pana Grzegorza Krygera.

2) Określenie: „Wiceprzewodnicząca” zastępuje się określeniem: „Wiceprzewodniczący/ Wiceprzewodnicząca”

      3) Punkt 2) otrzymuje nowe brzmienie  : Grzegorz Kryger/Joanna Buchholc - przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska (zamiennie)

2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Gdańska –Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12.

                                                                            PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

                                                                            z up.

                                                                            /-/  Piotr Kowalczuk

                                                                            ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Skan Zarzadzenia (221.65 KB)
Metryczka publikacji