Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 – WRS 5/2020

202010157480 (1)

Zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 – WRS 5/2020 

Na podstawie Zarządzenia nr 483/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2020 r. w związku z art. 15 zzm. art.2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ,567, 568) Prezydenta Miasta Gdańska zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

1. Rodzaj zadań publicznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do realizacji w ramach niniejszego zaproszenia: 

 w tytule oferty należy podać rodzaj zadania, którego dotyczy składana oferta!

  1. Rodzaj zadań publicznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do realizacji w ramach niniejszego zaproszenia:

Niwelowanie skutków długotrwałej izolacji dzieci spowodowanej epidemią COVID19, umożliwienie ich rodzicom i opiekunom wykonywanie pracy, a dzieciom spędzenia czasu w sanitarnie bezpiecznych warunkach przez organizację czasu wolnego w okresie ferii zimowych, w formie półkolonii.

 

Organizacja półkolonii przez okres 1 tygodnia; przez minimum 9 godzin dziennie (poniedziałek – piątek) na terenie następujących szkół: Szkoły Podstawowe nr 1, 2, 6, 12, 19, 86 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, po 3 grupy dzieci w każdej szkole.

Adresaci działań:

dzieci uczęszczające do klas I–IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–IV szkoły podstawowej;

 

Termin realizacji:

Termin realizacji zajęć: od 11 stycznia do 15 stycznia 2021 r.

Termin realizacji zadania może obejmować okres od 5 stycznia do 15 lutego 2021r.

 

Wymagania:

  • Organizator wypoczynku zobowiązany jest do działania zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 p.2314) w części dotyczącej organizacji wypoczynku w okresie ferii zimowych 2020/2021.
  • Organizator wypoczynku musi stosować się ściśle do „Wytycznych dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych” opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym .
  • należy spełnić wymagania ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 152).
  • wymagania dotyczące kadry, muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
    i młodzieży szkolnej (Dz. U. z 2016 r, poz. 452).
  • Warunki korzystania z przestrzeni w szkołach organizator ustala bezpośrednio z dyrektorami szkół.
  • Dopuszcza się pobieranie odpłatności za wyżywienie w trakcie półkolonii do wysokości kosztu bezpośredniego wytworzenia lub zakupu posiłków.

 

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach niniejszego zaproszenia: 53 000,00 PLN.

3. Do realizacji zadania zostanie wyłoniony jeden operator spełniający kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (DZ.U. z 2020r. poz. 2314).

4. Zastrzega się możliwość niewykorzystania wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach niniejszego zaproszenia.

5. Jednostka odpowiedzialna za przyjmowanie ofert: Wydział Rozwoju Społecznego.

6. Oferty są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na realizację zadań w ramach niniejszego zaproszenia

 

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączeniu. 

202010157482 (1)

Do pobrania:

Zaproszenie COVID 19_5 (150.19 KB)

Metryczka publikacji