Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 – WRS 4/2020

Biało-żółta grafika z napisem zaproszenie covid19

Zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 – WRS 4/2020 

Na podstawie Zarządzenia nr 483/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2020 r. w związku z art. 15 zzm. art.2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ,567, 568) Prezydenta Miasta Gdańska zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

* w tytule oferty należy podać rodzaj zadania, którego dotyczy składana oferta 

 

1. Rodzaj zadań publicznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do realizacji w ramach niniejszego zaproszenia: 

1) Koordynacja usług wsparcia: #gdanskpomaga 

Koordynacja usług wparcia dla w ramach przeciwdziałania COVID19 na terenie miasta Gdańska w tym: 

  1. Zbieranie informacji o ofercie wsparcia i akcjach pomocowych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w zakresie przeciwdziałania COVID19 oraz ich weryfikacja i publikacja; 
  2. zbieranie informacji o zapotrzebowaniu na wsparcie wśród organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców, i mieszkanek, z uwzględnieniem przygotowania materiałów i udzielania informacji w językach angielskim, ukraińskim, rosyjskim; 

Kwota: 40 000 zł 

Oczekiwane rezultaty/produkty: 

 liczba ogłoszeń o ofertach wsparcia, 

 koordynacja min. 3 ofert wsparcia, 

 

2) Środki ochrony osobistej (maseczki, środki dezynfekcyjne, itp.): 

Zabezpieczenie środków ochrony osobistej, w szczególności maseczek i środków dezynfekcyjnych, dla gdańskich organizacji pozarządowych i szczególnie wrażliwych grup mieszkańców- o ile nie zostały zabezpieczone w ramach obecnie realizowanych zadań: 

  1. produkcja/zakup środków ochrony osobistej; 
  2. dystrybucja 

Kwota: 20 000 zł 

Oczekiwane rezultaty/produkty: 

 Zabezpieczenie maseczek, fartuchów ochronnych (łącznie) - ilości wskazane przez oferenta 

 Zabezpieczenie środków dezynfekcyjnych - ilość wskazana przez oferenta 

 Inne. 

 

3) Bezpieczna organizacja wydarzeń: 

Wsparcie w bezpiecznej organizacji spotkań, wydarzeń, uwzględniające aktualnie obowiązujące obostrzenia sanitarne: 

  1. szkolenia i poradnictwo z zakresu bezpiecznej organizacji wydarzeń, 
  2. wyposażanie w pakiety materiałów ochronnych związanych z organizacją wydarzeń, 
  3. wyposażenie we wzory dokumentacji związanej z organizacją bezpiecznych wydarzeń, 
  4. przygotowanie pomieszczeń do organizacji bezpiecznych wydarzeń (w tym np. ozonowanie pomieszczeń). 

Kwota: 20 000 zł 

Oczekiwane rezultaty/produkty: 

 liczba przeprowadzonych szkoleń/poradnictwa 

 liczba pakiet materiałów ochronnych, 

 pakiet wzorów dokumentacji, 

 Inne. 

 

4) Wsparcie żywnościowe 

Zbiórka, zakup i dystrybucja żywności (np. w formie pakietów żywnościowych) wśród szczególnie wrażliwych grup mieszkańców nie kwalifikujących się do korzystania ze wsparcia pomocy społecznej: 

  1. zbiórka lub zakup produktów żywnościowych oraz/lub organizacja zbiórki żywności, którą sklepy / restauratorzy / piekarze i inne podmioty zdecydują się przekazać potrzebującym, 
  2. zakup ciepłych posiłków od lokalnych restauratorów (w szczególności podmiotów ekonomii społecznej), 
  3. dystrybucja; 

Kwota: 30 000 zł 

Oczekiwane rezultaty/produkty: 

 Liczba osób wspartych pakietem żywnościowym. 

 

5) Wsparcie grup szczególnie wrażliwych (tj. grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rozwiązań systemowych) 

  1. prowadzenie poradnictwa informacyjno – prawnego, prawnego, psychospołecznego i socjalnego oraz innego koniecznego ze względu na sytuację dla grup szczególnie wrażliwych, w tym dla osób doświadczających przemocy domowej i cudzoziemców (w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim), 
  2. Zapewnienie bezpiecznego miejsca tymczasowego pobytu dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy domowej, w tym przemocy ekonomicznej, w postaci miejsc interwencyjnych (w szczególności w podmiotach ekonomii społecznej); 

Kwota: 80 000 zł 

Oczekiwane rezultaty/produkty: 

 Liczba osób objętych bezpiecznym schronieniem 

 Liczba udzielonych porad 

 

6) Prowadzenie zajęć integrujących i wspierających dla grup szczególnie zagrożonych konsekwencjami izolacji społecznej. 

  1. prowadzenie zajęć korepetycyjnych i wyrównawczych dla dzieci i młodzieży, którzy ze względu na okres nauki zdalnej doświadczają trudności edukacyjnych, w tym w szczególności dla dzieci cudzoziemczych i/lub klas 1-3; 
  2. realizacji projektu skierowanego do uczniów klas młodszych szkół podstawowych, mającego na celu niwelowanie skutków spowodowanych stanem epidemicznym Covid 19 przez organizację zajęć/wydarzeń, w tym on-line, pogłębiających wiedzę dzieci o historii Gdańska oraz przygotowanie i udostępnianie materiałów cyfrowych w celu ich realizacji, 
  3. prowadzenie zajęć integracyjnych oraz przygotowanie i dystrybucja materiałów dla dzieci i młodzieży, którzy ze względu na okres nauki zdalnej doświadczają trudności społecznych i izolacji rówieśniczej, w tym w szczególności zajęć integracyjnych dla wspólnych grup dzieci cudzoziemczych i polskich, oraz zajęć opartych o metody kreatywne, w tym wsparcie grup samokształceniowych; 
  4. prowadzenie zajęć/szkoleń rozwojowych i integracyjnych dla seniorów, którzy doświadczają izolacji społecznej, spowodowanej w głównej mierze stanem epidemicznym Covid 19, przygotowanie materiałów oraz narzędzi cyfrowych niwelujących skutki tej izolacji oraz służących przeciwdziałaniu osamotnieniu osób starszych 

Kwota: 250 000 zł 

Oczekiwane rezultaty/produkty: 

 Liczba osób objętych zajęciami 

 Liczba przeprowadzonych zajęć 

 Liczba i rodzaj przygotowanych materiałów. 

 

7) Bezpieczeństwo ekonomiczne 

Niwelowanie, spowodowanych epidemią COVID19, skutków znalezienia się w sytuacji utraty bezpieczeństwa ekonomicznego, w której osoby nie są w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych przez: 

  1. świadczenie usług poradnictwa prawnego w szczególności dotyczącego upadłości konsumenckiej oraz bezpiecznego korzystania z dostępnych na rynku instrumentów finansowych; 

Kwota: 15 000 zł 

Oczekiwane rezultaty/produkty: 

 Liczba osób objętych wsparciem 

 Liczba udzielonych porad 

 

8) inne zadania wskazane przez organizacje pozarządowe na podstawie zdiagnozowanej przez nie potrzeby i mające na celu niwelowanie skutków spowodowanych stanem epidemicznym Covid 19 

Oczekiwane rezultaty/produkty: 

 Oferent określi rodzaj i wielkość rezultatów 

Kwota: 20 000 zł 

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach niniejszego zaproszenia:  475 000 zł 

3. Jednostka odpowiedzialna za przyjmowanie ofert: Wydział Rozwoju Społecznego. 

4. Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pomocą systemu witkac.pl w formie naboru ofert: 

1) Formularzem właściwym dla składanej oferty jest uproszczony formularz oferty jak dla ofert składanych w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzony Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055). 

2) W ofercie jako rezultaty należy wskazać produkty, ich rodzaje i ilości do wytworzenia i uzyskania w ramach przyznanej dotacji. 

3) W jednej ofercie organizacja może wskazać do realizacji kilka zadań objętych niniejszym zaproszeniem 

4) Oferty są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na realizację zadań w ramach niniejszego zaproszenia. 

5) Do oferty należy załączyć w systemie witkac.pl kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (jeżeli jest inny niż KRS), oraz skan podpisanego oświadczenia (wzór dostępny jako załącznik w systemie witkac.pl). 

6) Niezwłocznie po złożeniu oferty w systemie witkac.pl należy przesłać skan podpisanego potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wrs@gdansk.gda.pl lub za pośrednictwem ePUAP: /UMGDA/SkrytkaESP. 

7) W terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia wpływu oferty w systemie witkac.pl kierownik jednostki lub osoba działająca w jego imieniu informuje organizację pozarządową za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres mailowy wskazany w ofercie) o spełnieniu / niespełnieniu wymogów formalnych złożonej oferty. 

8) W przypadku spełnienia wymogów formalnych złożonej oferty - Wydział Rozwoju Społecznego dokonuje oceny możliwości i sposobu realizacji zadania, zakresu rzeczowego zadania oraz jego kosztów i rekomenduje odrzucenie lub przyjęcie oferty do dofinansowania, uzasadniając wybór i proponując wysokość dotacji do decyzji Prezydenta Miasta Gdańska. 

9) Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem zakresu i kosztorysu realizacji zadania, co zostanie uwzględnione w zaktualizowanym zakresie rzeczowym i kosztorysie zadania w systemie witkac.pl. 

10) Po decyzji wyboru oferty przez Prezydenta Miasta Gdańska zawiera się umowę realizacji zadania publicznego. 

11) Zadania mogą być realizowane od 12 października do 31 grudnia 2020 r. 

5. Tryb obiegu dokumentów, przekazywania oraz zwrotu środków, tryb sprawozdawczości ustala się jak dla umów dotacyjnych zlecanych w trybie otwartych konkursów ofert. 

6. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego jest zgodny z w wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055). 

202007153376

Do pobrania: 

Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID 19_4.20 (485.14 KB)

Metryczka publikacji