Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 – WRS 3/2020

150974
 

Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 – WRS 3/2020 

 

Na podstawie Zarządzenia nr 483/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2020 r. w związku z art. 15 zzm art.2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ,567, 568) Prezydenta Miasta Gdańska zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego iowolontariacie do składania ofert na realizację zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 zpominięciem otwartego konkursu ofert.  

 

* w tytule oferty należy podać rodzaj zadania, którego dotyczy składana oferta

 1. Rodzaj zadań publicznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do realizacji w ramach niniejszego zaproszenia:  

1) Niwelowanie skutków długotrwałej izolacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością spowodowanej epidemią COVID19, umożliwienie ich rodzicom i opiekunom pełnego powrotu do pracy po okresie izolacji, adzieciom spędzenia czasu w sanitarnie bezpiecznych warunkach przez organizację czasu wolnego w okresie letnim, w szczególności w formie zajęć opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień: 

a) organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych w wymiarze gwarantującym minimum 8 godziną dostępność dziennie (poniedziałek – piątek, w dni robocze) przez okres nie krótszy niż 1 tydzień dla osób z niepełnosprawnością; 

Adresaci działań 

 • dzieci, młodzież, dorośli z niepełnosprawnością; 

 

b) organizacje stacjonarnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych przez okres nie krótszy niż 2 tygodnie; przez minimum 9 godzin dziennie (poniedziałek – piątek, w dni robocze z możliwością rozszerzenia oferty o zajęcia weekendowe) oraz innych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży   

Adresaci działań 

 • dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat; 

 

c) poszerzenie stacjonarnej oferty placówek wsparcia dziennego posiadających umowę na prowadzenie placówki zawartą z Gminą Miasta Gdańska, o dodatkowe minimum 5 godzin zajęć codziennie (poniedziałek – piątek, w dni robocze) przez okres nie krótszy niż 2 tygodnie; 

Adresaci działań 

 • podopieczni placówek wsparcia dziennego;

 

d) organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych w formie wyjazdowej (kolonii i obozów) dla dzieci i młodzieży z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności będących beneficjentami innych programów wsparcia w ciągu roku 

 

Termin realizacji: 

Termin realizacji zajęć: od 27 lipca do 31 sierpnia 2020 r.  

Termin realizacji zadania może obejmować okres od 27 lipca do 16 października 2020 r. 

 

Wymagania:  

 • zajęcia powinny być organizowane z zachowaniem Wytycznych MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r. (https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz); 
 • w zadaniach realizowanych z dziećmi i młodzieżą należy spełnić wymagania ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 152).  
 • wymagania dotyczące kadry, w przypadku organizowania zajęć o charakterze półkolonijnym i kolonijnym, muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci  
  i młodzieży szkolnej (Dz. U. z 2016 r, poz. 452) 
 • w przypadku organizacji zajęć dla osób z niepełnosprawnością wymagane jest doświadczenie kadry w pracy z osobami z niepełnosprawnością; 
 • w ofercie należy opisać zakres działań profilaktycznych  

(profilaktyka uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki alkoholowej oraz narkotykowej, w tym dopalaczy), Przy planowaniu działań można wykorzystać wiodące strategie profilaktyczne, w szczególności: 

 •  informacyjną (dostarczenie wiedzy nt. skutków zachowań ryzykownych); 
 •  edukacyjną (dostarczenie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień okresu dorastania, rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych tj. nawiązywanie kontaktów, radzenie sobie ze stresem, rozwiazywanie konfliktów, opieranie się naciskom grupy itp.); 
 •  działania profilaktyczne z elementami strategii alternatyw (angażowanie się w działalność pozytywną, np. artystyczną, społeczną lub sportową).  

 

 

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach niniejszego zaproszenia: 430.089,00 PLN (w tym 134.800,00 PLN ze środków przeznaczonych na profilaktykę uzależnień). 

3. Zastrzega się możliwość niewykorzystania wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach niniejszego zaproszenia.  

4. Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące organizacji zajęć stacjonarnych opisanych punkcie 1., 1) litery a)-c).  

5. Jednostka odpowiedzialna za przyjmowanie ofert: Wydział Rozwoju Społecznego. 

6. Oferty są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na realizację zadań w ramach niniejszego zaproszenia, w częstotliwości raz na tydzień.  

7. Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pomocą systemu witkac.pl w formie naboru ofert: 

1)  Formularzem właściwym dla składanej oferty jest uproszczony formularz oferty jak dla ofert składanych w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzony Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055). 

2) W ofercie jako rezultaty należy wskazać rodzaje zajęć, ich liczbę i czas trwania, liczbę beneficjentów lub liczbę dostępnych miejsc. Konieczne jest również określenie w rezultatach zajęć profilaktycznych (profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków/ dopalaczy). 

3) W jednej ofercie organizacja może wskazać do realizacji kilka zadań objętych niniejszym zaproszeniem. 

4) Do oferty należy załączyć w systemie witkac.pl kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (jeżeli jest inny niż KRS). 

5) Niezwłocznie po złożeniu oferty w systemie witkac.pl należy przesłać skan podpisanego potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wrs@gdansk.gda.pl lub za pośrednictwem ePUAP: /UMGDA/SkrytkaESP.  

6) W terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia wpływu oferty  
w systemie witkac.pl kierownik jednostki lub osoba działająca w jego imieniu informuje organizację pozarządową za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres mailowy wskazany w ofercie) o spełnieniu / niespełnieniu wymogów formalnych złożonej oferty. 

7) W przypadku spełnienia wymogów formalnych złożonej oferty - Wydział Rozwoju Społecznego dokonuje oceny możliwości i sposobu realizacji zadania, zakresu rzeczowego zadania oraz jego kosztów i rekomenduje odrzucenie lub przyjęcie oferty do dofinansowania, uzasadniając wybór i proponując wysokość dotacji do decyzji Prezydenta Miasta Gdańska. 

8) Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem zakresu i kosztorysu realizacji zadania, co zostanie uwzględnione w zaktualizowanym zakresie rzeczowym  
i kosztorysie zadania w systemie witkac.pl. 

9) Po decyzji wyboru oferty przez Prezydenta Miasta Gdańska zawiera się umowę realizacji zadania publicznego. 

8. Tryb obiegu dokumentów, przekazywania oraz zwrotu środków, tryb sprawozdawczości ustala się jak dla umów dotacyjnych zlecanych w trybie otwartych konkursów ofert. 

9. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego jest zgodny z w wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty  
i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055). 

10. Osobami do kontaktu w zakresie warunków realizacji zadań i składania ofert są: Anna Stefańska – adres mailowy: anna.stefanska@gdansk.gda.pl; w zakresie profilaktyki uzależnień: Edyta Kołakowska – adres mailowy: edyta.kolakowska@gdansk.gda.pl 

 
150973
 
Do pobrania: 
Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID 19_3.20 (470.19 KB)
Metryczka publikacji