Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 – WRS 1/2020

Zaproszenie do składania ofert
 

Na podstawie Zarządzenia nr 483/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2020 r. w związku z art. 15 zzm art.2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ,567, 568) Prezydenta Miasta Gdańska zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

 

* w tytule oferty należy podać rodzaj zadania, którego dotyczy składana oferta

 1. Rodzaj zadań publicznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do realizacji w ramach niniejszego zaproszenia:  

1) Koordynacja usług wsparcia: #gdanskpomaga  

Koordynacja usług wparcia dla w ramach przeciwdziałania COVID19 na terenie miasta Gdańska w tym:  

 1. zbieranie informacji o ofercie wsparcia i akcji pomocowych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w zakresie przeciwdziałania COVID19 oraz ich weryfikacja i publikacja; 

 1. zbieraniu informacji o zapotrzebowaniu na wsparcie wśród organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców, i mieszkanek;  

 1. koordynacja wsparcia, w celu dotarcia do wszystkich grup potrzebujących i wrażliwych, w tym: 

 • koordynacja dystrybucji środków ochrony osobistej wśród organizacji pozarządowych oraz wrażliwych grup mieszkańców, dostarczanych w ramach zadań 2) i 3); 

 • koordynacja dystrybucji żywności wśród wrażliwych grup mieszkańców, w szczególności nie kwalifikujących się do pomocy społecznej, świadczonej w ramach zadania 5); 

 • koordynacja zabezpieczenia biletów komunikacji publicznej lub bonów paliwowych dla wolontariuszy świadczących wsparcie w ramach przeciwdziałania COVID19; dostarczonych w ramach zadania 4); 

 • koordynacja wolontariuszy mówiących w innym języku niż polski, w szczególności językami: angielskim, ukraińskim i rosyjskim; 

 1. tłumaczenie informacji o ofertach wsparcia przeznaczonych dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska, w celu przeciwdziałania COVID19 na język angielski, ukraiński, rosyjski. 

Kwota: 40 000 zł  

Oczekiwane rezultaty/produkty:  

 • liczba ogłoszeń o ofertach wsparcia,  

 • koordynacja min. 3 ofert wsparcia,  

 • Liczba tłumaczeń.  

 

2) Środki ochrony osobistej (maseczki, środki dezynfekcyjneitp.): 

Zabezpieczenie środków ochrony osobistej, w szczególności maseczek i środków dezynfekcyjnych, dla gdańskich organizacji pozarządowych i szczególnie wrażliwych grup mieszkańców:  

 1. produkcja/zakup środków ochrony osobistej; 

 1. dystrybucja we współpracy z realizatorem zadania 1).  

Kwota: 20 000 zł 

Oczekiwane rezultaty/produkty:  

 • Zabezpieczenie min. 2000 maseczek, fartuchów ochronnych (łącznie) 

 • Zabezpieczenie xx* litrów środków dezynfekcyjnych  (liczbę określa oferent)

 • Inne.  

 

3) Produkcja i dystrybucja przyłbic ochronnych 

Produkcja przyłbic ochronnych i adapterów do masek dla gdańskich organizacji pozarządowych, medyków i szczególnie wrażliwych grup mieszkańców: 

 • Produkcja przyłbic ochronnych i adapterów do masek; 

 • dystrybucja we współpracy z realizatorem zadania 1). 

Kwota: 15 000 zł  

Oczekiwane rezultaty/produkty:  

 • Produkcja min. 700 przyłbic ochronnych i adapterów do masek (łącznie). 

 

4) Wsparcie przejazdów wolontariuszy 

Zabezpieczenie biletów komunikacji publicznej i paliwa (np. w formie bonów paliwowych) dla wolontariuszy świadczących pomoc dla mieszkańców miasta w celu przeciwdziała COVID 19: 

 • zakup biletów komunikacji publicznej,  

 • zakup bonów paliwowych,  

 • dystrybucja we współpracy z realizatorem zadania 1). 

Kwota: 5 000 

Oczekiwane rezultaty/produkty: 

 • Liczba zakupionych biletów,  

 • Liczba litrów zakupionego paliwa/liczba zakupionych bonów paliwowych.  

  

5) Wsparcie żywnościowe 

Zbiórka, zakup i dystrybucja żywności (np. w formie pakietów żywnościowych) wśród szczególnie wrażliwych grup mieszkańców w szczególności nie kwalifikujących się do pomocy społecznej:  

 • zbiorka lub zakup produktów żywnościowych oraz/lub organizacja zbiórki żywności, którą sklepy / restauratorzy / piekarze i inne podmioty zdecydują się przekazać potrzebującym, 

 • zakup ciepłych posiłków od lokalnych restauratorów (w szczególności podmiotów ekonomii społecznej),  

 • dystrybucja we współpracy z realizatorem zadania 1). 

Kwota: 33 000 zł  

Oczekiwane rezultaty/produkty:  

 • Liczba osób wspartych pakietem żywnościowym.  

 

6) Wsparcie grup szczególnie wrażliwych (tj. grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rozwiązań systemowych) 

 • Prowadzenie poradnictwa informacyjno – prawnego i psychospołecznego dla grup szczególnie wrażliwych, w tym dla cudzoziemców (w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim) oraz osób doświadczających przemocy domowej, 

 • Zapewnienie bezpiecznego miejsca tymczasowego pobytu dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy domowej, w tym przemocy ekonomicznej, w postaci 20 miejsc interwencyjnych (w szczególności w podmiotach ekonomii społecznej); 

 • Przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych dla grup szczególnie wrażliwych, w tym w tłumaczeniu na język angielski, rosyjski i ukraiński; 

Kwota: 50 000 zł 

Oczekiwane rezultaty/produkty:  

 • Liczba osób objętych poradnictwem 

 • Liczba udzielonych porad 

 

7) Inne - zaproponowane przez organizacje  

Kwota: 7 000 zł.   

Należy wskazać rezultaty/produkty adekwatne do zaproponowanego zadania: 

 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach niniejszego zaproszenia: 160 000 zł  

 1. Jednostka odpowiedzialna za przyjmowanie ofert: Wydział Rozwoju Społecznego. 

 1. Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pomocą systemu witkac.pl w formie naboru ofert: 

1) Formularzem właściwym dla składanej oferty jest uproszczony formularz oferty jak dla ofert składanych w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzony Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).  

2) W ofercie jako rezultaty należy wskazać produkty, ich rodzaje i ilości do wytworzenia i uzyskania w ramach przyznanej dotacji. 

3) W jednej ofercie organizacja może wskazać do realizacji kilka zadań objętych niniejszym zaproszeniem 

4) Oferty są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na realizację zadań w ramach niniejszego zaproszenia. 

5) Do oferty należy załączyć w systemie witkac.pl kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (jeżeli jest inny niż KRS), oraz skan podpisanego oświadczenia (wzór dostępny jako załącznik w systemie witkac.pl). 

6) Niezwłocznie po złożeniu oferty w systemie witkac.pl należy przesłać skan podpisanego potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wrs@gdansk.gda.pl lub za pośrednictwem ePUAP: /UMGDA/SkrytkaESP.  

7) W terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia wpływu oferty w systemie witkac.pl kierownik   jednostki lub osoba działająca w jego imieniu     informuje organizację pozarządową za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres mailowy wskazany w ofercie) o spełnieniu / niespełnieniu wymogów formalnych złożonej oferty.  

8) W przypadku spełnienia wymogów formalnych złożonej oferty - Wydział Rozwoju Społecznego dokonuje oceny możliwości i sposobu realizacji zadania, zakresu rzeczowego zadania oraz jego kosztów i rekomenduje odrzucenie lub przyjęcie oferty do dofinansowania, uzasadniając wybór i proponując wysokość dotacji   do decyzji Prezydenta Miasta Gdańska. 

9) Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem zakresu i kosztorysu realizacji zadania, co zostanie uwzględnione w zaktualizowanym zakresie rzeczowym i kosztorysie zadania w systemie witkac.pl. 

10) Po decyzji wyboru oferty przez Prezydenta Miasta Gdańska zawiera się umowę realizacji zadania publicznego.  

 1. Tryb obiegu dokumentów, przekazywania oraz zwrotu środków, tryb sprawozdawczości ustala się jak dla umów dotacyjnych zlecanych w trybie otwartych konkursów ofert.  

 1. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego jest zgodny z w wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055). 

139683

Do pobrania: 

Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID 19_1.20 (564.97 KB)

Metryczka publikacji